Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Raggovidda vindkraftverk trinn III får fristforlengelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag tatt klagen fra Varanger KraftHydrogen AS til følge, og gitt forlenget frist for idriftsettelse for Raggovidda vindkraftverk trinn III.

Raggovidda vindkraftverk fikk konsesjon i 2010. Utbygging av vindkraftverket er planlagt trinnvis for å tilpasse prosjektet til begrensninger i nettkapasiteten, og konsesjonen er i den forbindelse delt opp i byggetrinn. Trinn I er i drift og trinn II er under bygging. Trinn III har det til nå ikke vært kapasitet til i nettet, men er nå planlagt realisert som en del av et større hydrogenindustriprosjekt i Berlevåg kommune. Utbygging av trinn III med de industrielle muligheten det gir, er ønsket av kommunen.

Trinn III hadde frist for idriftsettelse 31. desember 2021. Med departementets vedtak er fristen nå satt til 31. desember 2026.

Departementet har i klagesaken vurdert nyere forskning om vindkraft og reindrift og særlig funn nettopp fra Raggovidda, og legger til grunn at den planlagte utvidelsen av Raggovidda vindkraftverk kan være til ulempe for reindriften. På denne bakgrunn er det satt vilkår for fristforlengelsen om at konsesjonæren i MTA-planen for Raggovidda trinn III beskriver hvordan reinbeitedistriktet er blitt involvert i den nærmere utformingen av anlegget og hvordan skader og ulemper er avbøtt og kompensert. Konsesjonsmyndighetene kan ved godkjenning av detalj- og MTA-plan sette ytterligere krav til tilpasninger og avbøtende tiltak, dersom partene ikke kommer til enighet.

Vedtaket kan leses her