Historisk arkiv

Energi til arbeid

En fremtidsrettet olje- og gassnæring med lave utslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I årene som kommer vil regjeringen arbeide for langsiktig verdiskaping fra norsk sokkel innenfor rammene av norsk klimapolitikk og Parisavtalen.

Det kommer frem i stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser som legges frem i dag. Fire sentrale punkter i meldingen er at regjeringen vil:

  • Legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår.
  • Videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer innenfor de arealmessige rammene i forvaltningsplanene.
  • Fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.
  • Videreføre kvoteplikt og CO2-avgift som hovedvirkemidler i klimapolitikken på norsk sokkel, og samtidig opprettholde strenge miljøkrav til norsk oljeproduksjon.

Dagens system med TFO-runder (leting i de modne områdene på sokkelen) og nummererte konsesjonsrunder (leting i umodne deler av norsk sokkel) vil bli videreført.

— Regjeringen vil legge til rette for langsiktig verdiskaping innenfor rammene av norsk klimapolitikk og våre forpliktelser etter Parisavtalen. Sentralt i dette arbeidet er både å legge til rette for å håndtere klimarisiko, god ressursforvaltning og lavutslippsløsninger som reduserer klimagassutslippene fra utvinning på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Lave utslipp

Norsk sokkel er i en moden fase etter at store deler av de åpnede delene av sokkelen er utforsket i tiår. Oljeproduksjonen er forventet å øke noe de nærmeste årene, for så å gradvis avta. Samtidig er det fortsatt mulig å gjøre store funn.

For å redusere klimagassutslippene fra petroleumssektoren har det i flere tiår vært brukt sterke virkemidler, der CO2-avgift og kvoteplikt er hovedvirkemidlene. De gjennomsnittlige utslippene på norsk sokkel ligger vesentlig lavere per produsert enhet enn gjennomsnittet i andre olje- og gassproduserende regioner.

Regjeringen legger til grunn at bruken av fossil energi globalt må reduseres kraftig dersom klimamålene skal nås. Det vil likevel være etterspørselen i de globale markedene som avgjør hvor lenge olje og gass fra norsk sokkel er konkurransedyktig og etterspurt.

I meldingen varsler regjeringen at Olje- og energidepartementet sammen med næringen vil utarbeide en plan for å måle og synliggjøre framdriften i selskapenes arbeid med å redusere utslippene, i tråd med Stortingets vedtak om en reduksjon på 50 prosent innen 2030, sammenliknet med 2005. Regjeringen vil gi en status for utslippsutviklingen i de årlige budsjettproposisjonene samt gi en bredere gjennomgang hvert tredje år, første gang i 2024. Dersom utslippsutviklingen viser vesentlige avvik fra 2021-planen, komme tilbake i 2024 med en vurdering av behovet for tiltak i forbindelse med prosessen knyttet til innmeldingene av forsterkede klimamål og ny klimamelding.

Vil bruke kompetanse fra næringen i lavutslippssamfunnet

Teknologi og kompetanse fra olje- og gassnæringen tas i bruk på nye områder og bidrar til økt effektivitet og verdiskaping. CO₂-håndtering, hydrogenproduksjon og flytende vindkraft er tre av mange eksempler. Regjeringen ønsker å utnytte dette videre i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

— Vi må bygge videre på den teknologiutviklingen, kompetansen og verdiskapingen petroleumsnæringen bidrar med. Vi trenger alt dette for å klare omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enten det er snakk om havvind, karbonfangst og -lagring, eller nye mineraler til å lage batterier, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Viderefører forskning og utvikling

Regjeringen vil støtte petroleumsnæringens arbeid med å øke verdiskapingen gjennom forskning og innovasjon, effektivisering og digitalisering. I tillegg vil den videreføre petroleumsbasert forskning for å øke verdiskapingen, styrke internasjonal konkurransekraft og redusere klima- og miljøpåvirkningen fra virksomheten.

— Verden har en formidabel oppgave foran seg for å nå klimamålene, men Norge har noen fordeler som gjør at vi skal holde fast på hovedlinjene i petroleumspolitikken vår. Vi mener petroleumsnæringen sitter på mange av nøklene til lavutslippssamfunnet, sier Bru.

Les mer om petroleumspolitikken i stortingsmeldingen her.