Historisk arkiv

Penger til sikringstiltak i Gjerdrum og mer kartlegging av kvikkleireområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår overfor Stortinget å bevilge til sammen 165 millioner kroner til sikring av områdene rundt skredet i Gjerdrum, økt kartlegging av kvikkleireområder og økte midler til øvrige krisetiltak i 2021.

'
Kvikkleireskredet i Gjerdrum skjedde 30. desember 2020. Foto: Jaran Wasrud/NVE

Pengene bevilges over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) budsjett. I tillegg foreslås det tilleggsbevilgninger på om lag 26 millioner kroner for å dekke merutgiftene til politiet, Sivilforsvaret og Hovedredningssentralen i forbindelse med skredet i Gjerdrum.

- Regjeringen skal selvsagt bistå Gjerdrum kommune etter det tragiske skredet. Derfor vil vi nå øke bevilgningene slik at opprydding og sikringsarbeid kan gjennomføres så raskt som mulig. I tillegg vil vi styrke kartlegging av kvikkleireområder i hele landet. Det vil bidra til å øke tryggheten til innbyggerne våre, sier olje- og energiminister Tina Bru.

 

Skalerer opp kvikkleirekartlegging

Kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune var en tragisk hendelse som førte til tap av menneskeliv og betydelige materielle skader. Det er behov for omfattende opprydding og stabiliserende tiltak ved skredområdet. Arbeidet er allerede godt i gang, og det foreslås å bevilge 102 millioner kroner til dette. Regjeringen ønsker i tillegg å skalere opp NVEs kartlegging av kvikkleireområder og foreslår å bevilge ytterligere 13 millioner kroner til formålet i 2021. Dette er i tråd med det NVE klarer å utnytte i 2021 og inkluderer midler til oppfølging.

Regjeringen ønsker også å sikre forutsigbarhet for NVEs bistand under hendelser, og foreslår derfor å øke bevilgningen til krise- og hastetiltak med 50 millioner kroner.

 

Støtte til Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune har tidligere fått innvilget en søknad om 20 millioner kroner i forskudd på kompensasjon av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunen har hatt store utgifter knyttet til den akutte krisesituasjonen, og det vil bli kostbart å gjenoppbygge kommunal infrastruktur.

Politiet, Sivilforsvaret og Hovedredningssentralen har hatt betydelige merutgifter i forbindelse med bistand i Gjerdrum. Regjeringen foreslår derfor også tilleggsbevilgninger på henholdsvis 20 millioner, 3,4 millioner og 2,5 millioner kroner over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

- Politiet og redningsmannskapene satte inn store ressurser i forbindelse med redningsarbeidet, og har gjort en uvurderlig innsats. Det er viktig at merkostnadene de har hatt blir dekket inn, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

 

Ekspertutvalg trolig klart til uken

Regjeringen har varslet at den vil sette ned et eksternt ekspertutvalg for grundig å undersøke hendelsen i Gjerdrum. Arbeidet med mandatet og sammensetningen av utvalg er godt i gang, og vil trolig være klart neste uke.

Olje- og energidepartementet har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker. NVE yter hjelp til kommuner og samfunnet ellers med kompetanse og ressurser til kartlegging, arealplanoppfølging, sikring, overvåkning, varsling og beredskap.

Se også pressemelding fra Statsministerens kontor om nye økonomiske tiltak i møte med pandemien.