Historisk arkiv

Energi til arbeid

Regjeringen legger frem stortingsmelding om verdiskaping fra norske energiressurser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen la fredag 11. juni frem stortingsmeldingen "Energi til arbeid" om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (Meld. St. 36 (2020-2021). Meldingen viser hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser.

Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles gjennom satsinger på nye næringer, som hydrogen og havvind, styrking av strømnettet og en fremtidsrettet olje- og gassnæring med lave utslipp. Meldingen bygger videre på regjeringens klimaplan og viser hvordan fornybar energi og strømnettet legger grunnlaget for elektrifisering og utfasing av fossil energi.

— Jeg er stolt over å legge frem regjeringens plan for arbeid og verdiskaping basert på energiressursene våre. Nå skjer det grønne skiftet. Skiftet går raskere enn de fleste har forventet, og medfører økende behov for kraft flere steder i landet som følge av konkrete planer om for eksempel batterifabrikker og hydrogenproduksjon. Vi skal derfor legge til rette for mer lønnsom fornybar energiproduksjon, og vi må fortsette å styrke strømnettet. Havvind er en industriell mulighet for Norge, og kan bli en viktig del av neste kapittel i historien om energinasjonen Norge. Nå tar vi viktige steg for å legge til rette for både flytende og bunnfast vindkraft til havs, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Regjeringen vil at de norske energiressursene skal gi grunnlag for arbeid og velstand, og tittelen på stortingsmeldingen er derfor Energi til arbeid.

— Vi skal få fart på Norge etter pandemien og da trenger vi flere nye lønnsomme arbeidsplasser. Vi må utnyttede de fantastiske mulighetene som finnes i energiressursene våre. Elektrifiseringsstrategien vi legger frem i denne meldingen skal derfor gjøre Norge både grønnere og bedre. Nå får vi også på plass et veikart for hydrogen med konkrete ambisjoner for maritime knutepunkt, industriprosjekter med produksjon og flere pilotprosjekter for ny teknologi i Norge. Sammen med regjeringens klimaplan viser denne meldingen at det er mulig å kutte utslippene, uten å kutte utviklingen, sier statsminister Erna Solberg.

Olje- og gassnæringen står foran store utfordringer med en moden norsk sokkel og med økende krav om lavere utslipp. Petroleumsvirksomheten vil fortsatt spille en viktig rolle i norsk økonomi de neste årene, men vi kan ikke forvente at den vil være det samme lokomotivet i økonomien som den har vært. Regjeringen vil legge til rette for langsiktig verdiskaping fra petroleumsnæringen innenfor rammene av norsk klimapolitikk og våre forpliktelser etter Parisavtalen.

— Norsk sokkel er i en moden fase og vi må forberede oss på at petroleumsvirksomheten ikke blir det samme lokomotivet i økonomien som den har vært. Vi vil legge til rette for en fremtidsrettet norsk olje- og gassnæring som produserer med lave utslipp innenfor rammene av klimapolitikken. Det er også svært viktig at kompetansen og teknologien i olje- og gassnæringen bidrar til utviklingen av nye næringer og teknologier som for eksempel karbonfangst- og lagring, havvind og hydrogenproduksjon. Hovedmålet i regjeringens politikk om å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv ligger fast, sier Tina Bru.

I meldingen skisseres fire mål for den langsiktige verdiskapingen fra norske energiressurser:

Verdiskaping som gir grunnlag for arbeidsplasser i Norge
Regjeringen vil at Norges fornybare energiressurser i størst mulig grad tas i bruk og foredles i Norge. Både kraftproduksjon i seg selv og bruken av kraft i næringslivet skaper store verdier og mange arbeidsplasser. I meldingen omtales også mulighetene for fornybar energiproduksjon til havs, hydrogen og CO2-håndtering. Dette er alle eksempler på nye næringer som drar nytte av kompetanse og teknologi fra de allerede veletablerte delene av norsk energibransje: kraftsektoren og olje- og gassektoren.

Elektrifisering som skal gjøre Norge grønnere og bedre
Stabil tilgang på fornybar kraft har vært selve grunnlaget for store deler av den etablerte industrien i Norge, men er også en forutsetning for ny verdiskaping og nye arbeidsplasser. For å kunne videreføre dette gode utgangspunktet også i fremtiden, kreves mer kraft- og nettutbygging. Dette må avveies mot hensynet til å begrense tapet av natur. Regjeringen legger i meldingen frem en strategi for smart og effektiv elektrifisering. Elektrifiseringsstrategien består av tiltak som på kort og lang sikt skal bidra til en balansert utvikling i kraftforsyningen.

Etablering av nye, lønnsomme næringer   
De norske energiressursene legger grunnlaget for nye næringer som bidrar til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Eksempler på slike nye næringer er produksjon og bruk av hydrogen, vindkraft til havs, karbonfangst- og lagring, men også batteriproduksjon eller andre virksomheter der tilgang på fornybar energi er et konkurransefortrinn. Regjeringen vil legge til rette for utvikling og etablering av ny, lønnsom næringsvirksomhet basert på effektive og forutsigbare rammevilkår.

Videreutvikling av en framtidsrettet olje- og gassnæring innenfor rammene av klimamålene
Petroleumsnæringen står foran store utfordringer med en moden norsk sokkel og med økende krav om lavere utslipp. Regjeringen vil bidra til utviklingen på norsk sokkel gjennom å videreføre en petroleumspolitikk som legger til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv innenfor rammen av norsk klimapolitikk og våre klimamål. For å oppnå dette vil regjeringen opprettholde stabile og forutsigbare rammebetingelser, tildele leteareal og aktivt bidra innenfor forskning og utvikling som bidrar til god ressursutnyttelse og lavere klimagassutslipp fra produksjonen på norsk sokkel. Regjeringen vil videreføre en letepolitikk med jevnlige konsesjonsrunder for å gjøre nytt leteareal tilgjengelig for selskapene. Regjeringen vil fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Dette vil gi grunnlag for arbeidsplasser og aktivitet over hele landet også i fremtiden. Regjeringen mener det er særlig viktig at kompetanse fra petroleumsvirksomheten videreføres og nyttiggjøres i andre næringer.

Lenke til hele stortingsmeldingenmeldingen.

Les mer: