Historisk arkiv

Utlysning av TFO 2021 sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag til utlysning av konsesjonsrunden TFO 2021 (tildeling i forhåndsdefinerte områder) på offentlig høring.

'
Grønt areal er områder som er åpnet og tilgjengelig for tildeling av utvinningstillatelser (gult areal er åpnet areal som nå ikke er tilgjengelig for tildeling av utvinningstillatelser). Arealet innenfor de røde linjene er TFO-området. Grønt areal utenfor TFO-området kan inkluderes i nummererte runder Foto: Norskpetroleum.no

Forslaget medfører blant annet at ytterligere 84 nye blokker inkluderes i TFO-området. Fire av disse er i Nordsjøen, 10 i Norskehavet og 70 i Barentshavet.

— Jevn og forutsigbar tilgang på nytt leteareal i alle våre havområder er avgjørende for å videreutvikle petroleumsnæringen. Det gjør at vi opprettholder aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel og i leverandørindustrien. TFO-rundene omfatter i dag størstedelen av de åpne, tilgjengelige arealene på kontinentalsokkelen, og er motoren i letepolitikken som skaper store verdier til fellesskapet. Forslaget til utlysning for årets TFO-runde legger til rette for nye funn i årene fremover, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Departementet tar sikte på å gjennomføre TFO 2021 i tråd med vanlig tidsplan. Det vil si utlysning med en søknadsfrist i 3. kvartal 2021 og tildeling i januar 2022.

To konsesjonsrunder

Tildeling av leteareal på norsk kontinentalsokkel skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Størstedelen av tilgjengelig areal er omfattet av TFO-rundene (se figur i bakgrunn). Disse rundene omfatter areal i de mest kjente leteområdene og skjer årlig. Ettersom leteaktivitet har pågått i tiår omfatter de meste kjente leteområdene nå størstedelen av Nordsjøen, Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør. Øvrige deler av åpnet, tilgjengelig leteareal som ikke er en del av TFO kan inkluderes i de nummererte rundene.

I høringsrunden bes det kun om innspill fra høringsinstansene om de mener det har tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet i åpnet, tilgjengelig areal. Dette gjelder fra sist gang Stortinget behandlet dette spørsmålet, som var sommeren 2020.

En bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk er videreføring av dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder. Målet er å gi næringen tilgang på nye leteareal. Alle konsesjonsrunder gjennomføres i areal som er åpnet for petroleumsvirksomhet og innenfor de arealmessige rammene fra forvaltningsplanene for havområdene våre.

Gå til høringssiden

Bakgrunn

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan forsvare en selvstendig utbygging, men som kan være lønnsomme når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur. Tidsriktig utforskning av disse områdene er derfor viktig.

Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt påfyll av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig. Ved utlysning foretas det en vurdering av om området som er omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder utforskes.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre brukere av havet.

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel (kilde: www.norskpetroleum.no)