Forsiden

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Stor satsing på hydrogen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I statsbudsjettet for 2022 øker regjeringen støtten til forskning og utvikling innen hydrogen og ammoniakk, ved å etablere et eget forskningssenter. Senteret vil motta en årlig bevilgning fra Olje- og energidepartementet på 30 millioner kroner i opptil åtte år, til sammen 240 millioner kroner.

Forskningssenteret skal utvikle nyskapende løsninger innen hydrogen og ammoniakk, og vil starte opp tidlig i 2022. Etableringen skjer gjennom FME-ordningen (forskningssenter for miljøvennlig energi) i Norges forskningsråd.

Utvikling og bruk av hydrogenløsninger kan bidra både til grønn verdiskaping og utslippsreduksjoner i Norge. Globalt skjer det mye på dette området og en sterk satsing kan skape store verdier for norsk næringsliv. Hittil har vi manglet et bredt og samlende forskningssenter for hydrogen. Det får vi nå, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Målet er å samle sterke forskningsmiljøer og et stort antall brukerpartnere fra næringslivet i en målrettet, felles satsing. Senteret skal arbeide helhetlig med hydrogen fra både naturgass og fra fornybar kraft, og anvendelse av hydrogen og ammoniakk til energi-, mobilitets- og industriformål.

Regjeringen viderefører også bevilgningen til infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen på 100 mill. kroner over Olje- og energidepartementets budsjett i 2022. Midlene bevilges til Norges forskningsråd, som skal samarbeide med Enova om å støtte flere pilot- og demonstrasjonsprosjekter som skal bidra til tidligfase markedsutvikling for hydrogen.

Vi vil videreføre satsingen på infrastruktur, med fokus på knutepunkter og leveransekjeder som skal legge til rette for markedsutvikling og kommersiell bruk av hydrogen. Dette er flaskehalser som må løses for å utløse et norsk hydrogenmarked, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Bevilgningene på hydrogenområdet er en oppfølging av regjeringens hydrogenstrategi fra juni 2020 og stortingsmeldingen 'Energi til arbeid', som kom i juni 2021. I meldingen la regjeringen frem et veikart for hydrogen. Veikartet angir retning og ambisjoner for utvikling i produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen i Norge de neste fem til ti årene og en visjon frem mot 2050.