Forsiden

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Store ringvirkninger og høye inntekter fra petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 184 milliarder kroner i 2021 og 277 milliarder i 2022. Investeringene på norsk sokkel ventes å bli om lag 180 milliarder kroner i 2021.

Om lag 200 000 personer er direkte og indirekte sysselsatt i petroleumsnæringen, og investeringene på norsk sokkel utgjør om lag en femtedel av samlede realinvesteringer i Norge.

— Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi, og er en viktig bidragsyter til å finansiere velferds­staten. Virksomheten bidrar til arbeidsplasser og aktivitet over hele landet. Næringen er kompetansetung, innovativ og høyteknologisk. Dette gir positive impulser inn i andre deler av norsk økonomi, sier olje- og energiminister Tina Bru.

I beregningene av statens inntekter er det lagt til grunn en oljepris på 70 USD per fat i år og 67 dollar fatet i 2022, og en gasspris på henholdsvis 2,35 og 1,90 kroner per standardkubikkmeter, målt i faste 2022-priser. Høyere priser vil medføre en tilsvarende økning i statens inntekter. Særlig gassprisen har i tredje kvartal vært langt høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Omsetningsverdien av den olje og gass som produseres daglig på norsk sokkel med dagens høye priser er anslagsvis 4. milliarder kroner.

Investeringene på norsk sokkel i 2021 ventes å bli om lag 180 milliarder kroner, omtrent på samme nivå som i 2020. Til neste år er det anslått en nedgang i investeringer til 157 milliarder kroner. Videre er det ventet at investeringer vil øke gradvis til nærmere nivået i 2021 frem mot 2025. De midlertidige endringene i petroleumsskatten har bidratt til at prosjektaktiviteten i næringen er opprettholdt. Gjennomføringen av disse prosjektene gjør at investeringene, og dermed også etterspørselen etter varer og tjenester fra leverandørindustrien, ikke faller betydelig de neste årene.

Jeg er imponert over hvordan næringen har håndtert utfordringene knyttet til pandemien. Selskapene har stått overfor en rekke ulike utfordringer for å fortsette produksjon og verdiskaping og videreføre arbeidet med pågående og fremtidige utbygginger. Pandemien har satt sine spor, særlig for enkelte pågående utbygginger, men har gitt vesentlig mindre negative konsekvenser enn det en kunne forvente. Stortingets skattetiltak i fjor, sammen med den positive utviklingen i olje- og gassprisene det siste halvannet året, har bidratt til de positive utsiktene vi nå ser, fortsetter Bru.

Total petroleumsproduksjon i 2021 anslås til om lag 228 millioner Sm3 oljeekvivalenter – eller rundt 3,9 millioner fat per dag. For 2022 er det ventet en økning i total produksjon til omtrent 239 millioner Sm3 oljeekvivalenter.

Klimagassutslippene knyttet til petroleumsvirksomheten var på 13,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Utslippene forventes å gå ned  frem mot 2030 på grunn av en rekke tiltak i næringen utløst av myndighetenes virkemiddelbruk.