Historisk arkiv

Feilaktige påstander

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette innlegget på trykk i Dagsavisen 23. desember 2020.

I kjølvannet av Riksrevisjonens rapport om oppfølgingen av Equinors utenlandsinvesteringer kommer Dagsavisens leder 17. desember «Uregjerlige Equinor» med en rekke feilaktige påstander.

For det første: Equinor er ikke «statseid», men et aksjeselskap der staten er største eier. Det betyr at alle eierne har krav på samme informasjon fra selskapet. Som del av eierdialogen med Equinor har OED ved flere anledninger tatt opp hvordan selskapet rapporterer om virksomheten sin. Det er likevel styrets ansvar å bestemme hva som skal rapporteres av finansiell informasjon i årsrapportene.

Dagsavisen hevder at OED ikke visste om tapene i USA. Dette er feil. Departementet har gjennom regnskaper og informasjon fra Equinor vært informert om at selskapet har hatt store tap og svak lønnsomhet i USA etter 2014. Jeg har tidligere sagt at informasjonen om det samlede tapet burde vært lettere tilgjengelig, noe selskapets ledelse har sagt seg enig i. Jeg har kommunisert til selskapet at jeg har klare forventninger til at dette følges opp. Jeg har også styrket eieroppfølgingen med et nytt årlig møte for en grundig gjennomgang av årsrapporten.

Forhold knyttet til lønnsomheten, både i den norske og den internasjonale virksomheten, har vært et gjennomgående tema i eierdialogen og i departementets interne vurderinger. Vi er naturligvis opptatt av lønnsom produksjon. Dette er et helt sentralt element i dialogen med selskapet, og har vært på agendaen i eiermøtene siden prisfallet i 2014.

Et sentralt poeng i eierskapspolitikken er at den utøves i tråd med selskapslovgivningens ansvars- og rollefordeling mellom eier, styret og daglig ledelse. Det er styret og ledelsen som skal ta kommersielle beslutninger, ikke politikere og byråkrater. Jeg vil følge opp anbefalingene fra Riksrevisjonen i en fortsatt aktiv eierdialog med Equinor, og jeg skal fortsette med å stille tydelige forventninger til selskapet.