Historisk arkiv

Norsk Offshoredag 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru holdt dette forhåndsinnspilte innlegget på Norsk Offshoredag den 1. juni 2021.

Sjekkes mot fremføring. 

Kjære alle sammen!

Takk for muligheten for å åpne Norsk Offshoredag 2021. Under litt andre omstendigheter enn det vi er vant til – eller er det kanskje disse digitale møtene vi begynner å bli vant til?

Uansett, så har pandemien forandret mye.

Olje- og gassnæringen har også til de grader vært påvirket av hele situasjonen vi har stått i, og som vi fortsatt står i.

Jeg vil derfor gjerne begynne med å gi skryt til dere alle for at dere har klart å holde hjulene i gang gjennom krisen. Fasit etter mer enn ett år med pandemi er at norsk olje- og gassnæring står sterkt, og vi er klare for bedre tider! Blant annet fikk jeg være med på løftingen av hovedmodulen til Johan Sverdrup 2 i starten av mai. Et rekordløft på 14 300 tonn. Det er fantastisk at slike store, viktige prosjekt har klart å holde tempoet oppe under pandemien.

Fremtiden til olje- og gassnæringen er en debatt vi har – og bør ha.

Nå nærmer det seg stortingsvalg og flere partier har vedtatt sine programmer.

Flere vil begrense tilgangen på areal eller gjøre endringer i andre viktige rammebetingelser. Noen vil avvikle næringen i sin helhet.

Mitt budskap til dere er tydelig: Jeg vil fortsette å jobbe for forutsigbare rammevilkår for denne næringen!

Men samtidig forventer jeg noe av dere i retur:

Og det er vilje til omstilling, fornying og forbedring.

I Norge, som i verden for øvrig, skal vi gjennom en enorm energiomstilling. Det betyr mindre fossil energi, og mer fornybar energi.

Globalt og nasjonalt har vi satt oss ambisiøse klimamål – og det er ikke lenge til disse skal nås. Mye skal skje de neste tiårene. 

Og det er mange ulike meninger om hva endringene vil bety for Norge som olje- og gassprodusent, og som energinasjon.

Jeg mener det betyr muligheter.

Vi har en konkurransedyktig olje- og gassnæring som produserer med lave utslipp og som er en stabil og trygg leverandør. Det er viktig fordi energiomstillingen vil ta tid, og Europa og verden for øvrig vil trenge olje og gass også i en fremtid der vi kutter utslipp og når klimamålene vi har satt oss.

Oppgaven for næringen er derfor å opprettholde en lønnsom produksjon med lave utslipp som er konkurransedyktig til å dekke etterspørselen så lenge den er der.

I pandemien har det viktigste grepet vårt vært de midlertidige endringene i petroleumsskatten som har sørget for aktivitet og investeringer i krisetider. Vi kan allerede nå slå fast at tiltakene har virket etter hensikten og jeg får stadig overrakt nye PUD-er til behandling i departementet. Det er bra.

En viktig begrunnelse for skattepakken var frykten for at krisen ville velte hjørnesteinsbedrifter rundt om i hele landet og gjøre varig skade på norsk leverandørindustri.

Vi var redd for å miste uvurderlig kompetanse for alltid. Erkjennelsen var at kompetansen og teknologien i olje- og gassindustrien utgjør selve grunnlaget for mange fremtidens bærekraftige næringer.

Nå som startskuddet for det grønne skiftet i praksis virkelig har gått, er det deres oppgave å bidra til at kompetansen og teknologien i denne industrien brukes til å skape ny industri. Klarer vi det, blir Norge og norsk industri en av vinnerne i energiomstillingen.

Og jeg har virkelig troen på at vi kan få det til. For listen over nye næringer som kan bygges på skuldrene til petroleumsnæringen er lang, og den blir stadig lengre:

Som havvind, temaet for en av sesjonene i dag.

Dette er allerede vår største fornybare eksport målt i varer og tjenester med over 11 milliarder kroner omsetning i 2019. Vi vet at potensialet er mye, mye større, nå som blant annet EU har varslet at de vil ha 25 ganger så mye kraft fra havvind innen 2050.

Og selv om markedet vårt for havvind i stor grad er der ute, skal vi også legge til for utvikling av industrien her hjemme.

Vi har nå åpnet to områder for vindkraft til havs og vi jobber med å få på plass veilederen og komme i gang med konsesjonsprosessen. Målet er å legge frem veilederen 11.juni i år.

Hydrogen kan også bidra til både utslippsreduksjoner og arbeidsplasser. Nå vil regjeringen øke innsatsen for å utvikle nyskapende teknologi og løsninger, med bevilgningen til et forskningssenter for hydrogen og ny infrastruktur. Dette kommer i tillegg til satsingen i årets statsbudsjett, og ikke minst veikartet for hydrogen som også legges frem 11.juni.

Vi er også nå midt i en åpningsprosess for mineralvirksomhet til havs. Kartleggingen så langt viser at det er lovende mineralressurser på norsk sokkel og vi har nå hatt konsekvensutredningsprogrammet for dette ute på høring.

Og vel så viktig, vi har en offshorenæring som er i front når det gjelder teknologi og operasjoner i krevende omgivelser – godt posisjonert for ha en viktig rolle i mange av disse potensielt nye, spennende havnæringene .

Og ikke minst, i fjor sjøsatte vi Langskip. Den største klimasatsingen i norsk industri noensinne – og et prosjekt som aldri ville blitt realisert, hadde det ikke vært for den kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom femti års aktivitet på norsk sokkel med blant annet lagring av CO2 i reservoar under havbunn på Sleipner siden 1996.

I Norge har vi lykkes med å bruke naturressursene til å skape jobber og velstand som kommer hele samfunnet til gode i mange tiår. Slik skal det være også i årene som kommer.

Vi må se mulighetene hver for seg, men også som en helhet. Derfor har jeg varslet at regjeringen den 11.juni vil legge frem en stortingsmelding med vår plan for langsiktig verdiskaping fra energiressursene.

Meldingen er nødvendig av flere grunner:

Det viktigste er helt enkelt at vi må ha en politikk og rammevilkår som sørger for arbeid og verdiskaping.

Så må den omfatte koblingen vi nå i større grad ser mellom fornybar og petroleumssektoren.

Et eksempel er hvordan elektrifiseringen av samfunnet, inkludert sokkelen, kan øke presset på strømnettet vårt. Olje- og gassnæringen kan ikke nå et mål om 50 prosent reduksjon innen 2030 uten kraft fra land – men vi må samtidig sørge for nok kraft og nett til etablering av ny næringsvirksomhet på land.

Et annet er mulighetene mange nå utforsker for å ta neste steg innenfor utvikling av havvind på norsk sokkel.

Jeg må nesten spare detaljene til vi faktisk legger frem meldingen den 11.juni, men nå har dere fått en smakebit på hva vi jobber med.

Poenget mitt er at regjeringen, gjennom meldingen, som i politikken vår for øvrig, vil legge til rette for at dere som industri både skal fortsette å levere olje og gass, men også i større grad bidra til omstillingen og forandringene som kommer.

Og det mener jeg dere har alle forutsetninger for å klare! 

Tusen takk for oppmerksomheten og masse lykke til med den 19. offshoredagen, så sees vi snart igjen!