Historisk arkiv

Slik skal vi ta energiressursene i bruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette innlegget på trykk i Dagens Næringsliv ifm. lanseringen av stortingsmeldingen 11. juni 2021.

Stortingsmeldingen «Energi til arbeid» er en energi- og industriplan som viser hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser og samtidig kutte utslipp.

Historien om det moderne Norge er også historien om hvordan vi har forvaltet og foredlet energiressursene. Energiressursene har vært en viktig del av grunnlaget for bosetting, industri og næringsliv i hele det langstrakte landet vårt.

I meldingen legger vi grunnlaget for neste kapittel i historien om energinasjonen Norge. Vi viser hvordan vi energiressursene også fremover skal brukes på en måte som skaper arbeidsplasser, utvikling og gode liv i hele landet.

Vi har pekt ut fire hovedmål for å videreutvikle Norge som energinasjon.

Det første handler om å legge til rette for verdiskaping som gir grunnlag for arbeidsplasser i Norge. Tilgangen på ren fornybar kraft til konkurransedyktige priser er selve grunnlaget for den etablerte industrien, men også for ny verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Vi vil at Norges fornybare energiressurser i størst mulig grad tas i bruk og foredles i Norge. Vi skal hegne om konkurransekraften til den etablerte industrien og legge til rette for at det kan skapes nye lønnsomme arbeidsplasser.

Vannkraften er ryggraden i kraftsystemet og vil fortsatt være det fremover. I løpet av de siste årene har vi også fått mye vindkraft på land. Vi legger nå til rette for en storstilt satsing på vindkraft til havs. Vi skal ha nasjonal kontroll med kraftressursene og med kraftnettet. Samtidig skal vi bruke kraftforbindelsen med våre naboland til å kjøpe og selge strøm og sikre forsyningssikkerhet for folk og arbeidsplasser.

Det andre målet er å bruke elektrifisering til å gjøre Norge grønnere og bedre. Vi skal sørge for å ha fornybar energi og strøm nok til å oppfylle klimamålene våre. Elektrifiseringen gir også fantastiske muligheter for næringsutvikling, smartere løsninger og bedre liv over hele landet. Vi må fortsatt bygge ut mer lønnsom fornybar energi og satse på energieffektivisering slik at vi beholder en sunn kraftbalanse.

I meldingen legger vi frem en strategi for smart og effektiv elektrifisering, der et viktig mål er å trygge og skape arbeidsplasser i Norge. En forutsetning for å lykkes er at vi har nok strøm på rett sted til rett tid. Derfor setter vi ned et hurtigarbeidende offentlig utvalg som skal se på hvordan vi kan redusere tiden det tar å bygge nett, hvordan vi unngår å bygge for mye nett, og hvordan vi kan forbedre systemet med tilknytningsplikt, slik at tilknytning til nettet ikke står i veien for etablering av nye virksomheter og næringer.

Hensynet til natur, miljø og folks lommebok er også viktig, vi må derfor sørge for at vi for eksempel ikke bygger unødvendig mye strømnett.

Det tredje målet i meldingen er å sørge for at vi utnytter energiressursene våre til å legge grunnlaget for nye næringer som bidrar til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Noen eksempler er produksjon og bruk av hydrogen, vindkraft til havs, karbonfangst- og lagring, men også batteriproduksjon eller andre virksomheter der tilgang på ren fornybar energi er et konkurransefortrinn.

Som en del av meldingen legger regjeringen frem et veikart om hydrogen, og vi tar neste steg i tilrettelegging for havvind som en industriell mulighet for norsk industri.

Det fjerde målet handler om å videreutvikle en fremtidsrettet petroleumsvirksomhet. Dette er første gang i en stortingsmelding at det fremmes en så helhetlig tilnærming til aktiviteten på norsk sokkel og kraftsystemet på land.

Verden har en formidabel oppgave foran seg for å nå klimamålene, noe den nylig lanserte IEA-rapporten om veien frem mot 2050 også viser. Norge har likevel noen fordeler som gjør at vi skal holde fast på hovedlinjene i petroleumspolitikken vår. Vi mener petroleumsindustrien sitter på mye av kompetansen og teknologien vi trenger for å realisere lavutslippssamfunnet.

Petroleumsnæringen står foran store utfordringer med en moden norsk sokkel og med økende krav om lavere utslipp. Jeg mener at næringen og myndighetene er godt forberedt på dette. For å klare omstillingen til en fremtid med mye mindre etterspørsel etter olje og gass må vi likevel ta vare på det beste vi har i vår norske næring, og vi skal levere energi til markedene så lenge etterspørselen er der.

Derfor skal vi videreføre en petroleumspolitikk som legger til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv innenfor rammen av norsk klimapolitikk og klimamålene våre. Dette vil gi grunnlag for arbeidsplasser og aktivitet over hele landet også i fremtiden.

Energi til arbeider vår plan for neste kapittel i historien om energinasjonen Norge. Her viser regjeringen hvordan vi skal sørge at energiressursene også fremover skal brukes på en måte som skaper arbeidsplasser, utvikling og gode liv i hele Norge.