Historisk arkiv

Olje- og energiministerens innledning på pressekonferanse om omlegging av petroleumsskatten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru holdt dette innlegget på en pressekonferanse i Oslo 31. august 2021.

'
' Foto: OED

Sjekkes mot fremføring. 

Regjeringen la i juni frem stortingsmeldingen Energi til arbeid, den viktigste energi- og industriplanen på lang tid. I meldingen la vi frem vår politikk for langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, inkludert olje og gass.

Energiressursene skal også fremover brukes til å skape verdier, arbeid og velferd i Norge. Vi skal få fart på Norge, og vi skal bygge de nye grønne næringene. Vi skal kutte utslippene, og ikke utviklingen. Det gjelder også for virksomheten på sokkelen der målet er 50 % kutt i utslippene innen 2030.

Olje- og gassnæringen gir arbeid til om lag 200 000 mennesker over hele landet, og er landets største og viktigste næring. Eksport av olje og gass sørger fortsatt for enorme inntekter til vår felles velferd. Hver dag selges det olje og gass fra norsk sokkel til en verdi av over 2 mrd. kroner.

Oljefondet har en verdi på over 12 000 mrd. Aktiviteten på norsk sokkel er verdensledende høyeste standarder innen helse, miljø og sikkerhet og den skjer med lave utslipp sammenlignet med andre produsenter, og i god sameksistens med andre brukere av havet.

I tillegg vet vi at kompetansen og teknologien til å skape de nye grønne næringene også finnes i olje- og gassindustrien. La det derfor ikke være tvil om at regjeringen vil videreutvikle denne næringen.

Vi vil derfor videreføre en petroleumspolitikk som legger til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. For å oppnå dette er stabile og forutsigbare rammebetingelser svært viktig.

Petroleumsskattesystemet og SDØE-ordningen er en svært viktig del i petroleumspolitikken for å sikre fellesskapet en stor del av inntektene.

Næringen trenger forutsigbarhet og stabilitet i skattebetingelsene også fremover. Jeg håper at forslaget vi nå sender på høring kan legge grunnlaget for en bred politisk enighet.

Endringene vi foreslår vil vi fjerne en gammel uenighet om hvordan petroleumsskatten påvirker selskapenes beslutninger om leting, utbygging og drift.

Det oppnår vi med å erstatte dagens investeringsbaserte fradrag som gis over flere år, med umiddelbar utgiftsføring av investeringer. Da fjerner vi grunnlaget for uenigheten om hvor høye de samlede investeringsbaserte fradragene over tid bør være for at alle lønnsomme investeringer besluttes – og at ulønnsomme ikke besluttes. 

Skattemessig underskudd i særskatten skal selskapene kunne kreve utbetalt fra staten. Med en slik ordning vil leterefusjonsordningen slik vi kjenner den i dag bli overflødig.

Vi forslår ingen endringer i den marginale skattesatsen da vi forventer stor grunnrente i sektoren også fremover. Det vi ønsker å oppnå med forslaget er at lønnsom leteaktivitet, lønnsomme investeringer og driftstiltak blir gjennomført av oljeselskapene. Samtidig skal forventet ulønnsomme tiltak ikke gjennomføres. Med en omlegging til kontantstrømskatt sikrer vi alt dette.

Som Finansministeren sa, er vi opptatt av å lytte til aktørene som påvirkes av en slik skatteendring. Forslaget vil derfor bli sendt på høring i løpet av en ukes tid.

Jeg ser frem til den videre prosessen. Viktigheten av et godt og stabilt skattesystem for vår største og viktigste næring kan knapt overvurderes for vår verdiskaping, finansiering av velferdsstaten og norske arbeidsplasser.