Historisk arkiv

Nyheter

Evaluering av Marco Polo-programmet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Marco Polo-programmet ble avsluttet ved årsskiftet 2013-2014. EU-programmet hadde som hovedmålsetting å fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem i Europa.

Ordningen var i Norge administrert av Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet. De tre departementene gjennomførte i 2013 en evaluering av hvordan Marco Polo-ordningen har fungert i Norge.

Evalueringen er oppsummert i en rapport som peker på de viktigste funnene. Rapporten finner du her.

Det er blitt levert 21 norske søknader til programmet i perioden 2008-2013. Av disse har 12 fått tilslag, og det er i alt tegnet avtaler med norske prosjekter for 26,6 millioner euro i oppstartstøtte.

Samferdselsdepartementet viderefører arbeidet med Nærskipsfartsstrategien og insentivordningen for å stimulere til å overføre gods fra vei til sjø.

Hovedpunkt i rapporten

Det fremkommer av rapporten at norske søknader har hatt vansker med å nå opp i konkurransen med andre større europeiske prosjekter. Prosjektene har vært vurdert og rangert ut fra hvor stort overføringspotensialet er målt i tonnkilometer, og de norske søknadene havner ofte et stykke ned på listene som følge av små volumer.

Levedyktigheten til de norske prosjektene som faktisk innvilges oppstartstøtte har imidlertid vært god. Kun to av de norske prosjektene ble avsluttet før endt støtteperiode. Hele 80 prosent av prosjektene er levedyktige i følge rapporten. Årsaken er trolig at de norske søknadene har vært gjennomarbeidet og at det er gjort et godt forberedende arbeid. Utfordringene har med andre ord ikke vært de norske prosjektene, men hvordan ordningen har fungert for norske forhold.

Norske aktører beskriver ordningen som svært byråkratisk og tungvint, og søkeprosessen har vært svært ressurskrevende. Etter at en søknad har blitt godkjent av EU må prosjekteierne gjennom omfattende forhandlinger med EU der nye dokumentasjonskrav har gjort prosessen ytterligere tidkrevende og dyr. Norske søkere med positivt tilslag på søknad har i noen tilfeller trukket seg fra prosessen på dette tidspunktet. Det har også vært krevende løpende rapportering mens støtten utbetales. Næringen selv ønsker seg en enklere og mer transparent og oversiktlige støtteordning.

Rapporten beskriver også at mye norsk volum allerede går på skip. Dermed blir det vanskelig å sannsynliggjøre at Marco Polo-prosjektene ikke vil konkurrere med eksisterende transport, noe som er et krav. Prosjekter må dessuten gå med økonomisk underskudd for å få utbetalt støtte. Dette gir feil motivasjon og svekker langsiktig lønnsomhet. I rapporten beskrives det også som negativt at ordningen ikke gir støtte til frakt internt i Norge.

Om evalueringen

Evalueringen er utført av Shortsea Promotion Centre Norway og er finansiert av de tre departementene. Shortsea Promotion Centre Norway har på oppdrag for de tre departementene også stått for promotering av programmet i Norge, og bistått norske søkere i søknadsprosessen. Evalueringen av ordningen ble gjort som en kvantitativ undersøkelse supplert med intervjuer med aktører fra næringen.

Marco Polos hjemmeside (avsluttet) Norsk temaside (avsluttet)

Foto: Olav Heggø, Fotovisjon