Historisk arkiv

Nyheter

Ønsker innspill til reform av jernbanen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil gjennomføre en reform av jernbanesektoren slik at den blir mer effektiv og kan gi et enda bedre tilbud enn i dag. Samferdselsdepartementet inviterer nå berørte aktører til å komme med synspunkter og innspill på utvalgte områder innen 9. mai 2014.

Regjeringen vil gjennomføre en reform av jernbanesektoren slik at den blir mer effektiv og kan gi et enda bedre tilbud enn i dag. Samferdselsdepartementet inviterer nå berørte aktører til å komme med synspunkter og innspill på utvalgte områder. Frist: 9. mai.

- Høyre/FrP-regjeringen skal reformere både veg- og jernbanesektoren, der målsetningen blant annet er å få til raskere utbygging av infrastruktur og et mer effektivt og bedre koordinert transportsystem. Dette arbeidet startet opp umiddelbart etter regjeringsskiftet. Nå inviterer vi alle med interesse for jernbanen til å bli med i reformarbeidet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Arbeidet med transportreformen består av fire delprosjekter og ett koordinerende hovedprosjekt, som er etablert i Samferdselsdepartementet.

- Frem til nå har arbeidet med reformen foregått internt i departementet. Nå er tiden kommet for å hente inn innspill, i første omgang på utvalgte tema på jernbanesektoren. I et så viktig og omfattende arbeid er det viktig å ha en mest mulig åpen og inkluderende prosess, der alle gode forslag kommer på bordet, sier samferdselsministeren.

- Vi presenterer tre temaer i denne omgang, som vi ønsker at alle med kunnskap om, interesse for eller hjerte for jernbanen skal gi oss innspill på. Arbeidet med jernbanereformen spenner videre enn disse temaene, og vi tar sikte på nye innspillsrunder på andre temaer senere. Dette er temaene vi vil ha innspill på nå:

 • Mer konkurranse om persontransport på tog
 • Mer godstransport på jernbanen
 • Et bedre marked for drift og vedlikehold av jernbanen

Ber om faglige innspill fra Jernbaneverket

To områder som behandles i reformarbeidet og som departementet ønsker at Jernbaneverket kommer med innspill til, er samarbeidet mellom staten og fylkene/regionale aktører, og drift og vedlikehold av infrastruktur. Fristen er satt til 10. mai, med mulighet til å supplere det første bidraget innen 15. juni.

Les oppdragsbrevet her

Innspill fra øvrige berørte aktører - frist 9. mai

Frist for innspill for andre aktører er 9. mai 2014. De sendes til postmottak@sd.dep.no.

Mer om områdene vi ønsker innspill på:

1: Persontransport på tog

I forbindelse med reformen vil det vurderes hvordan konkurransen om å drive persontransport på tog kan videreutvikles.

Departementet vurderer både organiseringen av kjøpsrollen, innføring av konkurranse i persontogmarkedet og mekanismer for tildeling av offentlig-kjøp-kontrakter. Dette skjer i nær sammenheng.

Arbeidet er i en tidlig fase, og departementet ønsker å motta innspill fra nåværende eller potensielle fremtidige aktører i persontrafikkmarkedet. Vi ønsker svar på følgende spørsmål:

 • Hva er de grunnleggende forutsetningene som etter selskapets syn må være på plass for at det skal kunne etableres en virksom og varig konkurranse om å drive persontransport på tog i Norge?
 • Der staten skal tildele avtale om drift av persontogtilbud gjennom konkurranse: Hva er de grunnleggende prinsipper som bør legges til grunn for inndeling av persontrafikken i hensiktsmessige ”trafikkpakker” det kan konkurreres om (for eksempel størrelse på trafikken i togkilometer/passasjerkilometer, geografisk avgrensning, ensartet materiellbehov, type kontraktsform, varighet på kontrakt, risikodeling, incentiver/sanksjoner m.v.)?
 • Hvor lang tid bør det gå fra tildeling av en trafikkavtale til oppstart av togdriften?
 • Hva kunne være en passende ”pakke” å starte med, og hvorfor?
 • Det er planlagt en del utbygginger i infrastrukturen de kommende årene. Er det forhold ved slike utbygginger som selskapet anser viktige og som bør tas hensyn til i arbeidet med videreutvikling av konkurransen?

2: Godstransport på tog

I forbindelse med reformen vil det vurderes hvordan markedet for godstransport på tog kan videreutvikles.

Departementet ønsker å motta innspill fra nåværende eller potensielle fremtidige aktører i markedet for godstransport på tog, herunder togselskap, terminaloperatører og samlastere. Vi ønsker spesielt innspill om:

 • Hva er de grunnleggende rammebetingelsene som må være på plass for å sikre et velfungerende marked for godstransport på jernbane i Norge?
 • Hvilke konkrete tiltak bør prioriteres høyest?
 • Er det andre forhold knyttet til rammebetingelsene for godstransport med jernbane som bør vurderes nærmere?

3: Drift- og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen

I forbindelse med reformen vurderes det endringer som i større grad legger til rette for et mer virksomt og bærekraftig leverandørmarked, herunder å øke bruken av private aktører innenfor drift, vedlikehold og fornyelser av jernbaneinfrastruktur.

Utredningsarbeidet er i en tidlig fase, og departementet ønsker innspill fra nåværende eller aktuelle fremtidige leverandørbedrifter på følgende hovedspørsmål i denne forbindelse:

 • Hvilke grunnleggende rammebetingelser må være på plass for at det skal kunne etableres og opprettholdes et velfungerende og bærekraftig leverandørmarked for oppgaver som nevnt over?
 • For hvilke av oppgavene som i dag gjøres av Jernbaneverkets egne ressurser er det mest aktuelt å kunne øke bruken av private aktører i særlig grad?