Historisk arkiv

Europeisk luftfart: EU planlegger ny luftfartspakke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-kommisjonen har lagt frem en plan for arbeidet med en ny luftfartspakke for å styrke konkurransesituasjonen i europeisk luftfart.

Dette er en oppfølging av den offentlige høringen om denne saken tidligere i år. Initiativet omtales i EU som en ny "Aviation Package".

Det fremgår at Kommisjonen innen utgangen av året vil legge frem et policydokument ("Commission Communication"). Dette vil inneholde en omfattende analyse av situasjonen for europeisk luftfart, samt forslag til tiltak som kan bedre bransjens konkurransesituasjon. I tillegg skal dokumentet inneholde en langsiktig visjon for den legale rammen for global sivil luftfart.

Viktige temaer som varsles i dette dokumentet er:

• Forbedring av konkurransesituasjonen gjennom bedre forretningsmuligheter for europeisk luftfart, ved hjelp av bedre markedsadgang under like konkurransevilkår og regelverk som harmoniseres.

• Tiltak for å sikre en utvikling som tjener forbrukerne samt sikrer høyere kvalitet på ytelsene i luftfartssektoren.

• Legge til rette for mer effektive flyforbindelser innad i EU og med land utenfor EU.

• Ivareta overordnede offentlige målsettinger, bl.a. sikkerhet, trygghet og miljømål.

Kommisjonen varsler at policydokumentet vil bli fulgt opp av en rekke konkrete initiativ og lovgivingsforslag:

• Forhandlingsmandat for luftfartsavtaler med en nøkkelland utenfor EU.

• Regelverk for fjernstyrte luftfartøy.

• Samarbeidsavtaler med land utenfor EU angående gjennomføring av tiltak for å modernisere og effektivisere lufttrafikkstyringen i forbindelse med teknologiprogrammet for lufttrafikkstyring – SESAR.

• Finansiell støtte til gjennomføring av SESAR-programmet gjennom "Connecting Europe Facility".

• Aktiv fremme av høye standarder for flysikkerhet, flytrygging, miljø og sosiale rettigheter – både innad i EU og i land utenfor EU.

• Revisjon av regelverket som oppretter det europeiske flysikkerhetsbyrået – EASA.

• Revisjon av regelverket om tiltak mot illojal konkurranse fra flyselskaper i land utenfor EU.

• Forbedret gjennomføring i EU-landene av sentrale regelverk på luftfartens område, samt analyse av mulige alternativer.

• Analyse av konsekvensene av effektive flyforbindelser for EUs økonomi.

• Analyse av arbeidsvilkår med videre for de ansatte i luftfartsbransjen, samt mulige tiltak. Tiltak for å fremme sosial dialog i luftfartsbransjen.

• Ta initiativ til diskusjon omkring de langsiktige legale rammene for internasjonal luftfart, samt et hensiktsmessig globalt forum for å drøfte liberalisering av luftfartstjenester.

Den omtalte planen for det videre arbeidet ("road map") finner dere her

Omtale av saken på EUROPALOV

Brev fra Samferdselsdepartementet med foreløpig kommentarer til konsultasjonen (pdf)

Departementet vurderer ytterligere innspill til EU-kommisjonen i løpet av prosessen med å utvikle denne luftfartspakken.

Norske instanser som har interesser i denne saken oppfordres til å formidle sine eventuelle kommentarer til departementet. Slike kommentarer kan sendes til morten.foss@sd.dep.no