Historisk arkiv

Ny firefelts E18 Tvedestrand – Arendal: Ferdig i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Byggingen av nær 23 kilometer ny firefelts E18 på strekningen Tvedestrand – Arendal skal starte i 2016 og være ferdig i 2019, i tråd med tidligere planer.

Nye Veier AS legger opp til å gjennomføre utbyggingen som en totalentreprise, med én kontrakt som omfatter hele strekningen fra Tvedestrand til Harebakken i Arendal. I tillegg til ny firefelts veg omfatter prosjektet også nær 14 kilometer lokal veg.

I Statens vegvesens tidligere arbeid med prosjektet ble det lagt opp til å gjennomføre utbyggingen med to atskilte kontrakter, for disse to delstrekningene:

• Tvedestrand – Stølen i Arendal kommune
• Stølen – Harebakken

Oprinnelig var planen å lyse ut anbud for delstrekningen Tvedestrand – Stølen i januar i år, med sikte at delstrekningen skulle være ferdig høsten 2018.

For strekningen Stølen – Harebakken var planen å utlyse anbud i februar/mars i år, med sikte på ferdig utbygging høsten 2019 og etterarbeid og opprusting av eksisterende E18 i 2020.

Nye Veier AS har vurdert det som mest hensiktsmessig at byggingen av hele strekningen Tvedestrand – Harebakken skal utlyses som én totalentreprise, med sikte på at hele strekningen skal stå ferdig i 2019.

Nye Veier AS har overfor Samferdselsdepartementet pekt at finansieringen av prosjektet må være på plass før utlysingen skjer. At finansieringen ikke er kommet på plass, har sammenheng med Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016. Regjeringens forslag til rentekompensasjonsordning for bompengeprosjekter ble ikke vedtatt. Rentekompensasjonsordningen var en forutsetning for den lave beregningstekniske rentesatsen som lå til grunn for tidligere lokalpolitiske vedtak om bompengefinansiering av prosjektet. En ny runde med nye renteforutsetninger er uavhengig av hvem som skal bygge prosjektet. Problemstillingen ville ha vært den samme om det var Statens vegvesen som skulle ha stått for utbyggingen.

Samferdselsdepartementet legger opp til at en proposisjon om finansiering av prosjektet skal fremmes for Stortinget før påske i år. Med en ordinær behandling av proposisjonen i Stortinget vil da finansieringen av prosjektet være vedtatt innen Nye Veier AS har behov for å ha disse avklaringer på plass i sitt arbeid med utbyggingen.

Etter Samferdselsdepartementets vurdering er det ikke grunnlag for å hevde at proposisjonen vil forsinke saken og gjennomføring av hele prosjektet Tvedestrand - Arendal.