Historisk arkiv

Ønsker innspill til EUs nye mobilitetspakke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-kommisjonen har lagt fram en ny, stor regelverkspakke på veiområdet – "Europe on the Move". Med denne mobilitetspakken ønsker Kommisjonen å modernisere det europeiske transport- og mobilitetssystemet. Samferdselsdepartementet ønsker innspill til mobilitetspakken fra berørte aktører i Norge, og vil i den forbindelse arrangere et informasjonsmøte 21. juni.

Mobilitetspakken er en samling av regelverksforslag og policydokumenter. Den er et ledd i EUs arbeid med hvordan fremtidens transportsystem i Europa skal se ut. Pakken omfatter regelverksforslag om veiprising og det europeiske bompengesystemet, sosiale forhold i veitransporten/kabotasje og forslag til etablering av et overvåkings og rapporteringssystem av CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. Mobilitetspakken er bredt anlagt, og berører i tillegg til transport flere sektorer og fagområder, blant annet energi og klima.

Åtte regelverksforslag

Regelverksforslagene skal behandles i Rådet og Europaparlamentet, og innholdet kan derfor bli endret i løpet av denne prosessen. Her følger regelverksforslagene i kortform:

1. Smartere vegprising – forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv som reviderer eurovignettdirektivet.
2. Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv som erstatter EFC-direktivet.
3. Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som endrer vegpakken fra 2009, dvs. forordningene 1071/2007 om adgang til yrket og 1072/2009 om adgang til markedet/kabotasje.
4. Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv som endrer direktiv 2006/1 om leide kjøretøy.
5. Håndheving av sosiale regler i vegtransporten – forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv som endrer direktiv 2006/22 om krav til håndheving og med spesifikke regler relatert til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU for utstasjonering av førere i vegtransportsektoren.
6. Håndheving av sosiale regler i vegtransporten – forslag til europaparlaments- og rådsforordning som endrer forordningene 561/2006 om kjøre- og hviletid og 165/2014 om fartsskriver.
7. Multimodal reiseinformasjon – delegert forordning under ITS-direktivet.
8. Forslag til overvåking og rapporteringssystem av CO2-utslipp fra tunge kjøretøy.

Alle forslagene finnes på EU-kommisjonens samleside, se https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en

Dette er første leveranse i pakken. Flere leveranser, blant annet på miljøområdet, vil følge i løpet av de neste 12 månedene.

Informasjonsmøte om pakken – ønsker innspill fra berørte aktører

Forslagene i mobilitetspakken kan få konsekvenser for Norge som EØS-land. Samferdselsdepartementet ønsker derfor innspill til det videre arbeidet med forslagene i mobilitetspakken, blant annet til utforming av norske posisjoner.

Departementet arrangerer et informasjonsmøte om pakken onsdag 21. juni kl. 09.00 – 11.00. Møtet finner sted i R5, Akersgaten 59, 2. etg., på møterom D2511. Statssekretær Jens Frølich Holte vil innlede på møtet, og Samferdselsdepartementet vil gjennomgå de ulike forslagene.

Påmelding til høringsmøtet kan gjøres innen mandag 19. juni til Bente Sylliåsen, på følgende e-postadresse: bsy@sd.dep.no.

Berørte aktører oppfordres til å komme med synspunkter og innspill til regelverksforslagene på informasjonsmøtet. De som ønsker å fremføre forberedte høringsinnspill bes om å gi beskjed om dette samtidig med påmeldingen.

Samferdselsdepartementet ønsker også skriftlige innspill – helst innen høringsmøtet, og senest fredag 30. juni. Disse sendes til departementets postmottak på følgende e-postadresse: postmottak@sd.dep.no