Historisk arkiv

Oppfordrer norske aktører til å gi EU synspunkter om TEN-T-programmet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-Kommisjonen gjennomfører nå en høring om TEN-T-programmet for perioden 2007-2013. Samferdselsdepartementet oppfordrer alle norske aktører som har synspunkter på hvordan TEN-T regelverket har fungert i denne perioden om å avgi sine synspunkter til EU.

TEN-T, det TransEuropeiske Transportnettet, er EU-Kommisjonens overordnede policy for utvikling at et effektivt og bærekraftig transportnettverk i Europa. Dette skal bidra til effektiv flyt av varer og tjenester i det indre markedet, og sikre europeisk næringsliv konkurransekraft.

Norge deltar i TEN-T-programmet og de største europaveiene, jernbanestrekningene, havnene og lufthavnene er med i nettverket. Norge tok inn de reviderte retningslinjene for TEN-T i EØS-avtalen den 30.10.2015.

Høringsfrist 14. februar 2019
EU-Kommisjonen gjennomfører nå en høring om TEN-T-programmet for perioden 2007-2013. Høringsperioden ble åpnet 15. november i år, og løper frem til 14. februar i 2019. Samferdselsdepartementet  oppfordrer norske aktører til å komme med innspill. 

Norge deltar i TEN-T gjennom EØS-avtalen på regelverksiden. Vi deltar imidlertid ikke finansielt, dvs. at vi ikke deltar i transportdelen av finansieringsordningen CEF (Connecting Europe Facility).

For flere opplysninger og skjema for tilbakemelding – se: