Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet har mottatt utredning om ny organisering av Statens vegvesen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselssektoren har gjennomgått en rekke reformer de siste årene, og omfattende prosesser som berører Statens vegvesen, er i gang. I dag har Statens vegvesen levert en utredning om fremtidig organisering. Etaten anbefaler å gå fra dagens regionstruktur til en divisjonsstruktur.

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har gjennomført en områdegjennomgang av Statens vegvesen som viser et betydelig effektiviseringspotensial, og at det er nødvendig med omfattende tiltak for å kunne ta ut dette potensialet. Samtidig vil regionreformen, der administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens vegvesen til fylkene, innebære en betydelig reduksjon av ansatte i etaten. Samlet har dette gjort det nødvendig å gjennomgå hele organiseringen av Statens vegvesen.

Fra regionstruktur til divisjonsstruktur
Samferdselsdepartementet ga høsten 2018  Statens vegvesen i oppdrag å utrede både ny organisering samt enkelte temaer knyttet til etatens trafikant- og kjøretøytjenester. I utredningen som ble overlevert Samferdselsdepartementet i dag, foreslår Statens vegvesen å gå fra en regionbasert til en funksjonsbasert organisering gjennom divisjoner.

Egen rapport om trafikant- og kjøretøytjenester
I tillegg skal Statens vegvesen levere en rapport om trafikant- og kjøretøystjenester senest 10. mai i år. Dette omfatter blant annet førerkorttjenester og registrering og kontroll av kjøretøy. I denne rapporten skal det også vurderes om det er oppgaver knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet som helt eller delvis kan utføres av private aktører.

Fortsatt behov for lokal tilstedeværelse  
Statens vegvesen vil i neste fase av arbeidet utrede spørsmålet om lokalisering av enheter. Det vil fortsatt være behov for lokal tilstedeværelse rundt i landet for at Statens vegvesen skal kunne utføre sine oppgaver. Statens vegvesen viser til at også en divisjonsmodell fullt ut vil ivareta dette. Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon vil ligge til grunn for lokaliseringsspørsmålet.

Videre framdrift
Samferdselsdepartementet vil nå vurdere rapporten fra Statens vegvesen om organisering. Spørsmål om lokalisering vil vurderes i sammenheng med rapporten for trafikant- og kjøretøyområdet som er klar senest 10. mai i år.

For flere opplysninger – se: