Historisk arkiv

Nyheter

Ny midlertidig konsesjon til Posten Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har fastsatt ny, midlertidig konsesjon til Posten Norge AS. Endringene er en konsekvens av endringer i postloven.

Stortinget behandlet våren 2019 regjeringens forslag til endringer i postloven. Stortinget ga i den forbindelse tilslutning til å redusere kravet til leveringspliktige posttjenester fra distribusjon fem dager i uken til distribusjon annenhver dag i perioden mandag-fredag, det vil si levering tre dager den ene uka og to dager den neste uka.  

Endrede krav til fremsendigstid
Ved en slik omlegging er det nødvendig å justere kravene til fremsendingstid i Postens midlertidige konsesjon. Kravet til utlevering av 85 prosent av posten på første mulige utleveringsdag, som til i dag har vært to dager etter innlevering (D+2) justeres til D+3. Grunnen er at det for halvparten av posten vil ta én dag lenger å komme frem under ny ordning.

Frem til nå har det vært krav om at 97 prosent av sendingene skal være fremme innen D+4. I ny midlertidig konsesjon endres dette til D+5, som er en konsekvens av endrede krav til leveringspliktige posttjenester i postloven. Et krav til D+5 innebærer at Posten har to mulige utleveringsdager i hvert utleveringsområde for å oppnå kravet om 97 prosent fremme.

Presisering om fremsendingstid for post fra utlandet
I ny midlertidig konsesjon er også tatt inn en presisering av fremsendingstid for sendinger til/fra EØS-land. Den nye teksten presiserer at det ikke er strengere krav for behandling av og fremsendingstid for sendinger fra utlandet enn for innenlandske sendinger. En slik presisering har tidligere blitt gjort i oversendelsesbrev til Posten Norge, men er nå tatt inn i ny midlertidig konsesjon.

 

For flere opplysninger – se: