Historisk arkiv

Nye EU-regler for veitransport vedtatt i juli 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Reglene om kabotasje og markedsadgang, kjøre- og hviletid og sosiale forhold for sjåfører, og utsending av sjåfører for å ta transportoppdrag i et annet land enn der de hører hjemme, ble vedtatt i EU 15. juli 2020. De nye reglene skal sikre bedre arbeidsforhold for sjåførene og fremme mer rettferdig konkurranse i veitransportnæringen.

Som følge av at EU har vedtatt nye regler for veitransport, skal Norge i samarbeid med EØS- og EFTA-partnerne Island og Liechtenstein vurdere innlemmelse av reglene i EØS-avtalen. Det er vanskelig å anslå hvor lang tid denne prosessen vil ta, men målet er å innlemme de nye reglene fra EU i EØS-avtalen så raskt som mulig. Samferdselsdepartementet arbeider nå med norsk posisjon på de nye reglene.

De nye reglene innebærer blant annet at:

  • Sjåfører skal vende hjem hver 4. uke og kjøretøyet skal vende hjem hver 8. uke.
  • Virksomhetene skal betale for sjåførenes innkvartering når sjåføren skal gjennomføre en ukehvil utenfor kjøretøyet.
  • Reglene for postkasseselskaper strammes inn.
  • Dagens kabotasjeregler strammes inn ved at det innføres en karanteneperiode på 4 dager for utenlandske kjøretøy som brukes i kabotasjekjøring.
  • Myndighetenes håndhevingsmuligheter blir utvidet.

For å lese de nye reglene – se:  

Om kabotasje
Kabotasje er transport som en transportør fra en stat driver mellom to punkter på territoriet til en annen stat. Et eksempel er hvis en tysk transportør frakter gods mellom Oslo og Trondheim.