Historisk arkiv

Ber om innspill til nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-kommisjonen inviterer alle som ønsker om å delta i en åpen høring i forbindelse med revisjonen av retningslinjene for det transeuropeiske transportnettet, TEN-T. Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å delta i høringen, som har frist 5. mai 2021.

Det transeuropeiske transportnettet (TEN-T) er ryggraden i transportsystemet. TEN-T omfatter alle transportformer og består av de viktigste forbindelsene og knutepunktene i transportsystemet i EU- og EØS-området. TEN-T skal bidra til effektiv flyt av varer og tjenester i det indre markedet, og sikre europeisk næringsliv konkurransekraft. Utvikling av TEN-T er også viktig for å nå målene om reduksjon av CO2-utslipp fra transportsektoren.

Norge har sluttet seg til TEN-T-programmet, og de eksisterende retningslinjene er en del av EØS-avtalen. Retningslinjene regulerer definisjoner og utstrekning av TEN-T og setter krav til standarder på infrastrukturen. TEN-T-nettverket har to nivåer - kjernenettverk og et omfattende nettverk. Kravene til standard og utrustning av kjernenettverket skal innfris innen 2030, for det omfattende nettverket er fristen satt til 2050.

Behov for å endre dagens retningslinjer
EU-kommisjonen trekker blant annet fram disse momentene i forbindelse med revisjonen av retningslinjene:

  • Målene om å redusere CO2-utslipp i European Green Deal og den nye Mobilitetsstrategien må speiles og følges opp i TEN-T
  • Samvirke i og mellom transportformene må bli bedre for å gi brukerne et bedre og framtidsrettet transporttilbud
  • Retningslinjene for TEN-T skal også understøtte utrulling av digitale løsninger, som også fremmer grønne transporter
  • Klimaendringer vil gi økte påkjenninger for infrastrukturen, reviderte retningslinjer må ta hensyn til dette

Sammen med resultater fra en omfattende evaluering og en tidlig konsekvensutredning, vil innspillene vil bli en del av EU-kommisjonens grunnlag for å foreslå endrede retningslinjer. Et forslag til dette er varslet i løpet av høsten 2021.

Norske aktører oppfordres til å delta
Samferdselsdepartementet vil delta med innspill til nye retningslinjer, og oppfordrer norske aktører til å delta i høringen. Departementet tar imot kopier av innsendte bidrag eller andre synspunkter, og ber om å få dette innen 23. april. Innspill sendes til postmottak@sd.dep.no


For flere opplysninger – se: