Historisk arkiv

Har mottatt konseptvalgutredning om Hovedbanen Nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjennomført en konseptvalgutredning om ulike alternativer for videre utvikling av jernbanestrekningen mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Utredningen skal kvalitetssikres før regjeringen tar stilling til anbefalingene fra Jernbanedirektoratet.

Bakgrunnen for konseptvalgutredningen (KVU) er kapasitetsutfordringer for både person- og godstransport på strekningen, som er erklært overbelastet i tidsrommet mellom klokken 18:00 og 23:30. Det er behov for plass til flere godstog i trafikk mellom Oslo og Trondheim, og Avinor har behov for flere tog som frakter flydrivstoff til Gardermoen. Befolknings- og arbeidsplassveksten på Øvre Romerike er av de høyeste i landet, og prognoser tilsier videre vekst i persontrafikken.

Konsepter og anbefalinger
Jernbanedirektoratet har i konseptvalgutredningen analysert ulike konsepter (K) som kan dekke samfunnets behov for person- og godstrafikk på Hovedbanen Nord:  

  • 3.1+: Uten forlengelse til Eidsvoll, med innsatstog i rushtidsretning.
  • 3.3+: Rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster.
  • 4.1: Økt frekvens for persontog i rushtid. Innsatstog i rushtid og ruteleier for godstog også i rushtid.
  • 4.4: Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen. Fire tog i timen og redusert reisetid hele driftsdøgnet. God kapasitet for godstransport på Hovedbanen Nord hele driftsdøgnet.

Konseptvalgutredningen viser at ingen av konseptene er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Alle konseptene krever betydelige investeringer i infrastrukturen for å nå effektmålene som er satt for prosjektet.

Jernbanedirektoratet vurderer at det er konsept K3.3+ som best svarer ut de utfordringene som ligger til grunn for utredningen. Dette konseptet gir økt frekvens og redusert reisetid, spesielt for reisende til/fra Jessheim stasjon, som per i dag har klart flest togpassasjerer. Konseptet vil også tilfredsstille effektmålet for godstrafikk.

Videre framdrift
Konseptvalgutredningen om Hovedbanen Nord skal gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1). Samferdselsdepartementet vil i tillegg be Jernbanedirektoratet om å gjennomføre en høring av KVU-en.

Konseptvalgutredningen, kvalitetssikringen og høringen vil danne grunnlaget når regjeringen skal konkludere om eventuell videre planlegging av tiltak på Hovedbanen mellom Lillestrøm og Eidsvoll.


For flere opplysninger - se: