Historisk arkiv

EU-høring om flyplassavgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig høring om flyplassavgift. Høringen er en del av arbeidet med å evaluere direktivet. Høringsfrist er 26. juni.

Europakommisjonen evaluerer for tiden direktivet om flyplassavgifter. Direktivet fra 2009 innfører felles regler for utforming av flyplassavgifter, og bygger på prinsippene om ikke-diskriminering, rett til innsyn, og konsultasjon med selskapene som bruker flyplassene. Da direktivet ble gjennomført i Norge ble det lagt til grunn at det ikke fikk konsekvenser for den norske kryssubsidieringen av flyplasser. Dette skyldes at man benytter seg av en åpning i direktivet for at et nettverk av flyplasser i avgiftssammenheng kan defineres som ett system.

I EUs luftfartsstrategi fra 2015 er det krav om at direktivet om flyplassavgifter skal evalueres for å undersøke om det er behov for en revisjon. I en innledende konsekvensanalyse fra november 2017, skriver Kommisjonen at informasjonen som er hentet inn så langt, viser at direktivet ikke fullt ut har oppfylt målene eller løser alle problemene som er relevante i dagens markeds- og reguleringsutvikling.

Høringsfrist 26. juni

Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig høring rettet mot ikke-eksperter. Høringen er en del av arbeidet med å evaluere direktivet. Industrien og eksperter vil i tillegg bli hørt på nytt i forbindelse med utarbeidelse av en ekstern rapport. Rapporten skal bidra inn i arbeidet med den endelige konsekvensvurderingen som skal gjennomføres i 2018.

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å svare.

Høringen finner du her.

Høringsfrist er 26. juni 2018. Høringssvar kan sendes inn via skjema på nettsiden i lenken over.