Historisk arkiv

22 millioner kroner til universell utforming i kollektivtrafikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- For at flere skal kunne reise kollektivt, er det viktig at det er enkelt å bruke kollektivsystemet. Universell utforming bidrar til å heve kvaliteten på kollektivtransporten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har fordelt 22,1 millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten i 2014.

Enkle og effektive løsninger på strekninger, knutepunkter og bussholdeplasser med mye trafikk blir prioritert. I år kom det inn søknader om tilskudd til 94 tiltak for til sammen 148 millioner kroner. Alt i alt var det 44 ulike søkere.

Eksempler på tiltak som får støtte i 2014 er oppgradering av bussterminaler og -holdeplasser, etablering av standard for merking av trikkeholdeplasser, innføring av nye informasjonssystemer, og kartlegging og prosjektering av ferjekaier.

Hvem kan søke om midler?

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om tilskudd for å oppgradere infrastrukturen i kollektivtransportsystemet. Tiltakene skal støtte opp under innsatsen som statlige aktører og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende gjennom hele reisekjeden. Ordningen administreres av Statens vegvesen, og det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent.

Formålet med tilskuddsordningen er å få en raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengeligheten i kollektivtransporten.

Fylkesvis oversikt med prosjekter og tildelingsbeløp (pdf)

For mer informasjon; ta kontakt med samferdselsetatene i fylkeskommunene