Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Statsbudsjettet 2013: 750 millioner kroner mer til veg og jernbane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til veg og jernbane over statsbudsjettet for 2013 med i alt 750 millioner kroner. Av dette er 500 millioner kroner foreslått til å nedbetale gjeld i fem bompengeprosjekter der trafikken er lav og innkrevingskostnadene er høye. Forslaget betyr at innkrevingen av bompenger i fire av disse prosjektene vil bli avsluttet tidligere enn opprinnelig forutsatt og at det i ett prosjekt ikke blir innkreving av bompenger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til veg og jernbane over statsbudsjettet for 2013 med i alt 750 millioner kroner. Av dette er 500 millioner kroner foreslått til å nedbetale gjeld i fem bompengeprosjekter der trafikken er lav og innkrevingskostnadene er høye,  sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Forslaget betyr at innkrevingen av bompenger i fire av disse prosjektene vil bli avsluttet tidligere enn opprinnelig forutsatt og at det i ett prosjekt ikke blir innkreving av bompenger.

I forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, er det ellers foreslått 100 millioner kroner til Statens vegvesen for å dekke ekstra kostnader til vedlikehold på riksvegnettet. I tillegg er det foreslått 150 millioner kroner til Jernbaneverket for å dekke ekstra kostnader til gjenoppbygging og utbedringer på grunn av flom og ras langs flere jernbanestrekninger i 2013.

Den foreslåtte økningen på 100 millioner kroner til vedlikehold på riksvegnettet omfatter deler av de kostnader som Statens vegvesen har hatt som følge av flommen på Østlandet i mai i år og som følge av brannen i E16 Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane i august i år. Beløpet skal brukes slik:

 • 50 millioner kroner til områder med særlig store ekstrakostnader som følge av flommen på Østlandet, fordelt med 30 millioner kroner til Hedmark og 20 millioner kroner til Oppland.
 • 50 millioner kroner til reparasjonsarbeid og andre tiltak etter brannen i Gudvangatunnelen.

Økt kontroll av tunge kjøretøyer

Regjeringen foreslår å bruke tre millioner kroner til ekstra kontrollvirksomhet i forbindelse med nytt påbud om vinterdekk for tunge kjøretøy. Kontrollene vil i hovedsak være rettet inn mot trafikk på grenseovergangene og på strekninger med særlig krevende trafikk- og føreforhold.

Innfrir bompengegjeld

Regjeringens forslag om å bevilge 500 millioner kroner til å innfri bompengegjelden i fem riksvegprosjekter betyr at gjelden blir innfridd innen utgangen av 2013, så langt som det er praktisk mulig.

Disse prosjektene er omfattet av forslaget:

 • Riksveg 4 Reinsvoll – Hunndalen, i Oppland.
 • Bompengeselskapet har en gjeld på 10 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger skulle etter planen avsluttes i 2014.
 • Riksveg 9 Setesdalen, i Aust-Agder
 • Bompengeselskapets har en gjeld på 15 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger skulle etter planen avsluttes i 2018.
 • Riksveg 5 Fatlaberget, i Sogn og Fjordane
 • Bompengeselskapet har en gjeld på 60 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger skulle etter planen avsluttes i 2025.
 • E39 Astad – Knutset, i Møre og Romsdal.
 • Bomengeselskapet har en gjeld på om lag 150 millioner kroner. Innkrevingen startet i juni 2013 og skulle etter planen avsluttes i 2023.
 • E6 Møllnes - Kvenvik - Hjemmeluft (vest for Alta), i Finnmark.
 • Bompengeselskapet har en gjeld på om lag 200 millioner kroner. Prosjektet vil bli åpnet for trafikk i desember 2013. Etter planen skulle det kreves inn bompenger fram til 2028. Regjeringen forslag innebærer at det ikke blir innkreving av bompenger i dette prosjektet.

Innkreving av bompenger på de fire førstnevnte prosjektene vil fortsette fram til 1. februar 2014, for å dekke kostnader til avvikling av innkrevingen.

Dersom det er midler igjen vil disse blir brukt til å deler av bompengegjelden på prosjektet Rv 19 Kirkebakken – Re grense, i Vestfold

Bompengeselskapet har en gjeld på 303 millioner kroner. Etter planen skal det kreves inn bompenger fram til 2022. Det foreslås å nedbetale 50 millioner kroner av gjelda, og dette gir nedgang i bompengetaksten på 6 kroner for lette kjøretøy og 12 kroner for tunge kjøretøy. Nedbetalingen forutsetter at det er igjen midler av bevilgningen på 500 millioner kroner når gjelda er innfridd i de fem andre prosjektene.

Utvidet fullmakt til grunnerverv E18 Lysaker – Ramstadsletta

Det foreslås at prosessen med grunnerverv langs parsellen E18 Lysaker – Ramstadsletta i Akershus kan starte etter at kommunedelplanen er vedtatt. Kommunedelplanen for prosjektet er ventet godkjent første halvår i 2014, og reguleringsplanen er ventet å bli vedtatt i 2016. Det gis nå en mulighet for Statens vegvesen å starte grunnervervsprosessen etter at kommunedelplanen er vedtatt. Det vanlige er å starte en slik prosess etter vedtatt reguleringsplan. Dette vil medføre en bedre grunnervervsprosess overfor berørte grunneiere.

Mer til drift og vedlikehold på jernbanen

I 2013 har det vært flere hendelser med flom og ras langs flere jernbanestrekninger. Dette gjelder blant annet på Bergensbanen, Dovrebanen, Rørosbanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Østfoldbanen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift og vedlikehold av jernbanenettet med 150 millioner kroner. Jernbaneverket har regnet ut at det vil koste om lag 300 millioner kroner å bygge opp igjen Dovrebanen etter flommen våren 2013, og regner med at 100 millioner kroner kommer til betaling i 2013. Regjeringen foreslår derfor at det bevilges 100 millioner kroner til å dekke ekstrautgiftene i 2013. Videre er 20 millioner foreslått til å dekke ekstrautgiftene i 2013 som følge av ras på Bergensbanen. De resterende 30 millioner kronene skal dekke ekstrautgifter etter flom og ras på de andre strekningene som er nevnt ovenfor.

Baneservice AS: Ny egenkapital og tilbakebetaling av tilskudd

Baneservice AS har de siste årene hatt en negativ økonomisk utvikling som har svekket egenkapitalen i selskapet. Samferdselsdepartementet er opptatt av å opprettholde et konkurransedyktig marked for å sikre nødvendig kompetanse innen vedlikehold og fornyelse av jernbaneinfrastruktur. For at Baneservice fortsatt skal være en viktig markedsaktør, er det nødvendig å øke egenkapitalen i selskapet. Dette vil også sikre statens verdier i selskapet.

Basert på forslag fra styret i Baneservice og anbefaling fra ekstern konsulent, foreslår regjeringen å øke egenkapitalen i selskapet med 30 millioner kroner.

Ved omdanning av Baneservice fra en forretningsenhet i Jernbaneverket til aksjeselskap i 2005, ble det bevilget nær 46 millioner kroner i tilskudd til restruktureringsforpliktelser i det nye selskapet. Av dette tilskuddet står om lag 16,2 millioner fortsatt ubrukt. Regjeringen foreslår at beløpet blir tilbakebetalt til staten i forbindelse med at egenkapitalen styrkes.

Infrastrukturfond: 10 milliarder kroner i innskudd til fondskapital

Regjeringen vil opprette et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner som skal bygges opp over inntil fem år. Avkastingen skal øremerkes statsbudsjettet til veg-, jernbane- og kollektivnettet og til bredbånd og IKT-infrastruktur. Forutsigbar og varig finansiering er det overordnede målet med fondet. Regjeringen foreslår et kapitalinnskudd på 10 milliarder kroner til fondet i 2013. Sammen med forslaget til bevilgning for 2014, vil fondet allerede til neste år være på 30 milliarder kroner. Fondskapitalen vil gi grunnlag for avkasting fra fondet i 2015.

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2015 komme tilbake med forslag til hvordan midlene skal fordeles mellom de ulike formålene.

Posten: Økt bevilgning til ulønnsomme posttjenester

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kjøp av ulønnsomme posttjenester fra Posten Norge med 126,7 millioner kroner. Kostnader for ulønnsomme banktjenester og postkontornett ble høyere en forventet i 2012. Dette førte til en underkompensasjon for ulønnsomme tjenester, noe som nå justeres. Dette er i samsvar med fastsatt etteregningsmodell som skal sikre at Posten verken over- eller underkompenseres.

Budsjettdokumentet:

Prop. 21 S (2013-2014) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet 

Videre behandling i Stortinget