Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015:

Regjeringen Solberg

Bred satsing på trafikksikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Økt trafikksikkerhet er en hovedsatsing for regjeringen, og satsingen gjenspeiles i et bredt spekter av tiltak. Det handler om å bygge bedre veier, vedlikeholde eksisterende veier, nye fysiske tiltak på utsatte veier, økt kontroll av tunge kjøretøy i risikogruppen og flere tiltak for myke trafikkanter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Nye trafikksikre veier gir en drastisk reduksjon i ulykkesrisiko. Fremskyndet åpning av E18 i Vestfold ga umiddelbart utslag i ulykkesstatistikken. Regjeringen øker investeringene på riksvegnettet, medregnet skredsikring, med ca 20 prosent, sammenlignet med forslaget fra regjeringen Stoltenberg. Dette vil gi resultater på sikt, sier samferdselsministeren.

– Etter tiår med økende vedlikeholdsetterslep, blir det nå redusert. Bevilgningene til vedlikehold har økt med 43 prosent under dagens regjering. I tillegg mer enn dobles bevilgningen til tunnelsikkerhet, og den opprettholdes for skredsikring. Dette bedrer kvaliteten på vegnettet og kan bidra til å redusere omfanget av ulykker. Regjeringen foreslår og 813,3 millioner kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak i 2015. Det er og lagt til grunn om lag 45 millioner kroner i ekstern finansiering. Dette er til oppgraderinger av eksisterende vegnettet, blant annet ved utbygging av midtdelere. Andre tiltak er blant annet forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs vegen, vegbelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk.

Økt kontrollaktivitet
– Regjeringens satsing på kontrollaktivitet medførte at antall kontroller av tunge kjøretøy ble firedoblet forrige vinter og femdoblet antall kjøretøy som fikk kjøreforbud. Vi fortsetter satsingen, og tar i bruk mer teknologi for å velge ut kjøretøy i risikosonen og får sterkere virkemidler for å holde kjøretøy tilbake, sier Solvik-Olsen.

– Bygging av gang- og sykkelveger er et viktig bidrag for å bedre trafikksikkerheten. Her skjer det viktig arbeid i regi både av staten og fylkene. Økte veibevilgninger til fylkene støtter opp om dette. Samtidig har jeg bedt Vegdirektoratet se nærmere på potensialet for en mer ressurs- og kostnadseffektiv utbygging av gang- og sykkelveganlegg langs riksvegnettet, slik at vi får økt satsingen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.