Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Fra 1. januar 2015: Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Nesten to tredeler av utenlandske vogntog unnlater å betale bompenger i Norge. Det gir en skjev konkurransesituasjon mellom norske og utenlandske transportører. Denne urimeligheten griper vi nå fatt i. Vi innfører fra 1. januar 2015 krav om obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy, som en del av regjeringens arbeid for ryddigere forhold innen vegtransport.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at det i statsråd i dag er fastsatt en ny forskrift med påbud om bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3500 kilo, det vil si påbud om bruk av bombrikke for tunge kjøretøy.

Video - statsråden presenterer saken

 

Gjelder næringstrafikk

Påbudet gjelder all trafikk med norske og utenlandske næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo på hele det norske offentlige vegnettet. Påbudet er rettet inn mot tunge kjøretøy som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune eller som på annen måte hovedsakelig blir brukt i næringsvirksomhet.

Traktorer og motorredskaper og er ikke omfattet av påbudet. Det samme er tilfelle for en del av forsvarets kjøretøy og visse grupper av NATO-kjøretøy.

- Vi har dessverre opplevd at nesten to tredeler av utenlandske vogntog ikke betaler bompenger i Norge. Med denne forskriften får vi en mer effektiv innkreving av bompenger fra utenlandske transportører og samtidig lavere drifts- og administrasjonskostnader for bompengeselskapene. Mer av bompengene kan derfor gå direkte til nedbetaling av bompengeselskapenes gjeld og til tiltak på vegene, sier samferdselsministeren. 

Statens vegvesen, politiet og tollvesenet skal kontrollere

Kontroll av bruk av obligatorisk bompengebrikke skal inngå som en del av Statens vegvesens og politiets kontroll av trafikk med tunge kjøretøy.

I tillegg har Samferdselsdepartementet i dag fastsatt en egen forskrift som gir tollvesenet myndighet til å kontrollere og gi påbud som gjelder overholdelse av kravet til bruk av brikke. Tollvesenet får dermed en ny kontrolloppgave knyttet til trafikk med tunge kjøretøy. I dag har tollvesenet myndighet til å foreta kontroll som omfatter krav til mønsterdybde i dekk, krav til vinterdekk og plikten til å medbringe kjettinger for motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kilo.

Forskriften om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet inneholder også bestemmelser om overtredelsesgebyr ved brudd på påbudet om bruk av bompengebrikke. Ved overtredelse kan kontrollmyndighetene ilegge gebyr på 8 000 kr, som kan dobles ved gjentakelse.


For flere opplysninger - se: