Historisk arkiv

Historisk arkiv

Gang- og sykkelveger - raskere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Regjeringen vil ha på plass flere gang og sykkelveger. Vi må sikre at vi får flere kilometer sykkelveg for pengene. Jeg har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å se på hvordan vi kan effektivisere utbyggingen og bedre tilbudet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å redegjøre for ulike krav i dagens vegnormaler for utbygging av gang- og sykkelanlegg, for å vurdere om det er mulig å oppnå lavere utbyggingskostnader og tidsbruk.

– Måltallene for bygging av ny sykkelveg har vært overestimert i statsbudsjettene gjentatte år. I perioden 2010-13 ble bare 73 prosent av varslede kilometer sykkelveg faktisk bygget. Vi vil nå gjøre et arbeid med Statens vegvesen, lokale myndigheter og sykkelorganisasjonene for bedre og oppnå våre mål.

– Vår suksess skal ikke måles i hvor mye kroner vi bruker, men hva vi oppnår. Vi må sikre at kravene i vegnormalene ikke hinder en utbygging som ellers hadde vært fornuftig og effektiv. Jeg er kjent med at det mange steder er lokale ønsker om å få bygge ut gang- og sykkelveger som ikke blindt følger de gjeldende vegnormalene. En klar forutsetning er at hensynet til framkommelighet og trafikksikkerhet må være på minst samme nivå som i dag, sier samferdselsministeren.

 

I 2015 er det planlagt utbygging av ca 140 km ny sykkelvei langs riks- og fylkesveier, mot ca 106 km for 2014.

Oppdragsbrevet til Vegdirektoratet kan du lese her