Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kabotasje: Samferdselsministeren med nye tiltak mot ulovlig transport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet setter nå i verk en rekke nye tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje. Kabotasje er transport utført i Norge av utenlandske transportører. Det er knyttet flere utfordringer til denne virksomheten.

– Jeg har tidligere bedt om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan finne gode og effektive tiltak som bekjemper ulovlig transport samtidig som vi fremmer konkurranse på like vilkår blant seriøse transportører.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som nå har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å følge opp en rekke tiltak. Også Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet er bedt om å følge opp med tiltak på sine områder.

Økt kontroll og klargjøring av ansvar

De viktigste tiltakene er:

  • Legge til rette for å øke kontrollen med kabotasje på veg
  • Vurdere å innføre nye tekniske hjelpemidler for kontroll
  • Vurdere nye og strengere regler for å holde tilbake kjøretøy
  • Klargjøre ansvaret i transportkjeden
  • Vurdere å ta i bruk tollovens virkemidler
  • Gjennomgå skatte- og avgiftssystemet
  • Bedre samarbeid mellom etatene om kontroll av kabotasje
  • Arbeide mot EU-systemet for å få bedre statistikk og klargjøring av regelverket

Etter forslag fra bransje og brukere

Tiltakene som samferdselsministeren nå setter i verk, er med få unntak de samme tiltakene som ble foreslått av en samlet arbeidsgruppe med medlemmer fra transportbransjen og transportbrukerne. Forslagene ble satt fram i en rapport om kabotasje, som samferdselsministeren mottok i vår.

– Regjeringen har allerede intensivert tungbilkontrollen. Økt kontroll betyr bedre trafikksikkerhet og gir oss mulighet til å gripe inn mot ulovlig kabotasje. Konkurranse i transportmarkedet er viktig, men lover og regler må følges.

Kabotasje

Utenlandske transportører som frakter varer til Norge, kan etter at transporten er avsluttet ta nye, midlertidige oppdrag i Norge. Kabotasje omfatter også persontransport. Det er knyttet flere utfordringer til denne virksomheten. Omfanget av slike oppdrag og regelverket rundt kabotasje på veg er bredt diskutert i de berørte næringene.