Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kompensasjon for endringer differensiert arbeidsgiveravgift: 519,5 millioner kroner - for 2014 og 2015 - til transportnettet i Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen går inn for at det i årene 2014 og 2015 skal brukes til sammen 519,5 millioner i ”kompensasjonsmidler” til tiltak og prosjekter på transportnettet i Nordland, Troms og Finnmark. Midlene er fordelt til tiltak som er særlig viktig for næringslivets transporter og som bidrar til å styrke konkurransevnen til næringslivet i Nord-Norge.

- Regjeringen går inn for at det i årene 2014 og 2015 skal brukes til sammen 519,5 millioner i "kompensasjonsmidler" til tiltak og prosjekter på transportnettet i Nordland, Troms og Finnmark. Midlene er fordelt til tiltak som er særlig viktig for næringslivets transporter og som bidrar til å styrke konkurransevnen til næringslivet i Nord-Norge.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i forbindelse med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdseldepartementet i dag presenterer kompensasjonstiltak i forbindelse med endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Midlene til transportinfrastrukturen i Nord-Norge er fordelt slik (tabell i pdf-format)

Tiltak og prosjekter i 2014 og 2015 – fylkesvis oversikt – beløp i millioner kroner

NORDLAND

 2014

 2015

Jernbane

 

 

Vedlikeholdsarbeid på Ofotbanen

 20

 

Mindre investering er på Ofotbanen

 

 10,5

Investeringstiltak på Nordlandsbanen (Oteråga holdeplass, kryssingsspor og mindre investeringer)

 24

 10

Veg

 

 

Utbedring av flaskehalser på E6 og E10            

 

 75

Oppstart riksveg 77, Tjernfjellet

 

 50

TROMS

 

 

Veg

 

 

Utbedring av flaskehalser på E6

 

 80

Oppstart forberedende arbeid/plan for E6, Kvænangsfjellet

 

 50

FINNMARK

 

 

Veg

 

 

Utbedring av flaskehalser på E6 og Rv 94

 

 45

Farleder

 

 

Utviding av farleden ved Polarbase i Hammerfest                                         

 10

 38

Utbedring av farleden ved Leirpollen i Tana

 

 20

Asfaltdekke

 

 

Dekkelegging av riks- og fylkesveger - fordeles senere til tiltak i Nordland, Troms og Finnmark

 70

 17

Totalt (alle beløp i millioner kroner)

 124

 395,5

 

Utbedring av bruer

Innenfor beløpet på i alt 200 millioner kroner i 2015 til utbedring av flaskehalser på riksvegnettet er det satt midler til disse utbedringene:

Nordland

E6 Midtengbekken bru, Hemnes kommune

E6 Finneidstraumen bru, Fauske kommune

E6 Medbyelv bru, Narvik kommune

Troms

E6 Skogstad bru, Bardu kommune

E6 Numedal bru, Kåfjord kommune

E6 Rakenesura, Kvænangen kommune

Finnmark

Rv 94 Fallejohka bru, Kvalsund kommune

Rv 94 Skuggelv bru, Kvalsund kommune

E6 Nyelv bru, Nesseby kommune

 

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Kompensasjon som bedrer nordnorsk infrastruktur