Forsiden

Historisk arkiv

Ny postlov ut på høring:

Nødvendige grep for å sikre et godt posttilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det har over mange år vært registrert kraftige fall i antall postsendinger, og støttenivået har økt betydelig. Det skaper en stadig vanskeligere situasjon for Posten Norge AS. Regjeringen ønsker derfor å redusere antall omdelingsdager fra seks til fem. Dersom lørdagsomdelingen avvikles, vil statens behov for støttekjøp fra Posten reduseres med anslagsvis 400 millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet sendte utkast til ny postlov og postforskrift ut på høring med frist 26. januar 2015 for å gi innspill. Lovutkastet implementerer EUs tredje postdirektiv, noe som medfører full liberalisering av postmarkedet. I dag er det fri konkurranse for pakker og brev over 50 gram. Forslaget innebærer at Posten Norge AS’ enerett på distribusjon av brev under 50 gram oppheves.

Behovet for lørdagsomdeling av post er stadig synkende. Det omdeles bare en fjerdedel så mye post på lørdag som de andre ukedagene. Grepene vi nå tar er nødvendige for å opprettholde et godt og fremtidsrettet posttilbud. Likevel ønsker vi høringsinstansenes syn på behovet for å opprettholde lørdagsomdeling av aviser på steder uten eget avisbudnett, sier Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har også inkludert forslag til en minimumsregulering av sikker digital posttjeneste, for å legge til rette for økt bruk av elektroniske posttjenester med et høyere sikkerhetsnivå enn alminnelig e-post. Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på om en slik regulering er formålstjenlig og egnet til å fremme utvikling av sikre og gode digitale posttjenester.