Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ny transportplan: Retningslinjer for analyse- og strategifasen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Framtidige transportplaner må bygge på et godt faglig grunnlag og oppdatert kunnskap. Samferdselsdepartementet har derfor gitt de statlige transportetatene og Avinor retningslinjer for et oppdrag med å gjennomføre en innledende analyse- og strategifase for den nye transportplanen. Formålet er å belyse viktige problemstillinger i utformingen av et framtidsrettet og samordnet transportsystem, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Framtidige transportplaner må bygge på et godt faglig grunnlag og oppdatert kunnskap. Samferdselsdepartementet har derfor gitt de statlige transportetatene og Avinor retningslinjer for et oppdrag med å gjennomføre en innledende analyse- og strategifase for den nye transportplanen. Formålet er å belyse viktige problemstillinger i utformingen av et framtidsrettet og samordnet transportsystem, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.   

En gjennomgang av systemet for langtidsplanlegging er en del av reformarbeidet regjeringen har satt i gang.

- Etablering et utbyggingsselskap for veg, gjennomføring av reformer i jernbanesektoren og utarbeiding av nasjonal motorvegplan og nasjonal havnestrategi, er også viktige deler av reformarbeidet. Alt dette vil få betydning for kommende transportplan, sier samferdselsministeren.   

Innspill og synspunkter fra myndigheter og organisasjoner 

- Resultatene fra analyse- og strategifasen vil være viktig for neste transportplan. For å sikre et godt grunnlag for det videre arbeidet er det lagt opp til at Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor kan hente innspill og synspunkter fra et bredt felt av myndigheter og bruker- og interesseorganisasjoner, sier samferdselsministeren.

Arbeidet i analyse- og strategifasen skal oppsummeres og konkluderes i en egen rapport som vil bli lagt fram i løpet av februar 2015.

Organisering av arbeidet regionalt

En representant for fylkesrådmannskollegiet skal delta, med tale- og forslagsrett, i transportetatenes og Avinors styringsgruppe for planarbeidet.

Styringsgruppen skal også ha møter med fylkeskommunene og bykommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

 

Flere opplysninger:

Utredninger og analyser til ny transportplan – Retningslinjer for analyse- og strategifasen

Brev fra Samferdsdepartementet til fylkesmennene , fylkeskommunene og kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger