Historisk arkiv

Regjeringen går inn for ny godsterminal sør for Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Etter flere tiår med prosesser rundt plassering av logistikknutepunktet i Trondheimsregionen, har regjeringen nå besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen. Vi ser ingen grunn til å vente til 2015, slik det var lagt opp til fra forrige regjering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

En raskere beslutning er viktig både for byutviklingen i Trondheim og for å nå ambisjonen om å frakte mer gods på jernbane.

- Trondheim by vil med nytt logistikknutepunkt sør for byen få frigjort store sentrumsnære arealer, mens godsterminalen med ny plassering vil få betydelig større muligheter til å utvide og effektivisere virksomheten sin, sier Solvik-Olsen.

Regjeringens valg av konsept er i tråd både med de faglige anbefalingene i Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU), i den eksterne kvalitetssikringen (KS1) og med ønskene til det lokale næringslivet og transportørene.

- Næringslivet ønsker seg en ny terminal nærmest mulig markedstyngdepunktet, og det er sør for Trondheim.

Regjeringen framskynder prosessen
Jernbaneverket leverte sin KVU med anbefaling om at ny terminal skulle legges sør for Trondheim til Samferdselsdepartementet i januar 2012. Anbefalingen fikk støtte i den påfølgende eksterne kvalitetssikringen (KS1).

Den rødgrønne regjeringen valgte imidlertid å utsette videre arbeid med valg av konsept i påvente av at resultatene av at den pågående brede godsanalysen skulle foreligge i løpet av 2015.

- Jernbaneverkets og næringslivets anbefaling er klar, og den eksterne kvalitetssikringen støtter denne anbefalingen. Da er det ingen grunn til å vente med å ta beslutningen, sier Solvik-Olsen.

To alternativer i sør
Konseptet regjeringen går inn for omfatter to konkrete lokaliseringsalternativer: Søberg og Torgård. Jernbaneverket får nå i oppdrag å utrede konsekvensene av disse to nærmere, slik at regjeringen i neste runde får grunnlag for å ta endelig stilling til hvor det nye logistikknutepunktet i Trondheimsregionen skal ligge. Jernbaneverkets utredning skal være klar i løpet av 2014.

KS1-rapporten og KVU-en for prosjektet