Historisk arkiv

Regjeringen vil rydde i parkeringsbransjen og gi sterkere forbrukervern – Nytt parkeringsregelverk sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen sender i dag ut forslag til nytt parkeringsregelverk for privat og offentlig parkeringsvirksomhet.

Regjeringen sender i dag ut forslag til nytt parkeringsregelverk for privat og offentlig parkeringsvirksomhet.

Høringsdokumenter

- Vi ønsker ryddige forhold i parkeringsbransjen og foreslår nå et felles parkeringsregelverk for privat og offentlig parkeringsvirksomhet. Nå får vi et brukervennlig regelverk med likere vilkår for offentlig og privat parkeringsvirksomhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forslaget tar for seg de aller fleste sider av parkeringsvirksomhet.

- Regjeringen er opptatt av både å sikre ryddige forhold i parkeringsbransjen, og å styrke forbrukernes rettigheter. Jeg er ikke tilfreds når jeg hører de mange negative erfaringer folk har med parkeringsbransjen, sier samferdselsministeren.

Regjeringen vil blant annet samordne satser for parkeringsgebyrer/kontrollavgift, opprette et tilsyn og innføre en felles, uavhengig klageordning.

- Vi ønsker at størrelsen på kontrollavgift oppleves mer rimelig og står i forhold til overtredelsen. Vi vil derfor ha differensierte satser, og samtidig skal det være tydelig når man har formildende omstendigheter som bedre ivaretar forbrukeren.

Tre satser: 300, 600 og 900 kroner

Det foreslås tre ulike satser som reaksjon for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner vil gjelde for mindre overtredelser, som å ikke trekke parkeringsbillett ved gratis parkering, eller å feilparkere på kunde- og gjesteparkering. Normal sats for en parkeringsovertredelse vil være 600 kroner. Det er i tillegg foreslått en høy sats på 900 kroner for feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Ett felles skilt og felles vilkår for de som parkerer

Det foreslås ett felles skilt for all parkering og felles vilkår for de som parkerer. Noen typiske tilfeller som nå foreslås regulert er:

• Billetten er synlig, men snudd: Sanksjonen på 300 kroner faller bort hvis bilføreren kan vise kvittering i ettertid.

• Billetten er ikke synlig, men vises i ettertid: Sanksjonen faller bort hvis bilføreren kan dokumentere at parkeringen er betalt av vedkommende i det aktuelle tidsrommet.

• Parkeringsautomaten er i ustand: Bilføreren skal i slike tilfeller undersøke om det finnes alternativ betaling i nærheten og opplyse om feilen innenfor frontruten.

• Betaling til feil automat: Hvis bilføreren har vært normalt observant, skal det ikke gis sanksjon.

• Parkeringskunder vil få en frist på fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. I dagens regelverk er det ingen slik frist.

- Vi har sett en del unødvendige konfliktsituasjoner mellom kunder og parkeringsvakter, for eksempel hvis parkeringsbilletten er utløpt med to minutter, og du får kontrollavgift. Vi mener regelverket har vært for firkantet og legger derfor nå opp til mer kundevennlighet, sier Solvik-Olsen. Blant annet vil det også bli lagt opp til bruk av tidsmessige betalingsløsninger.

Tilsyn og klagenemnd

Statens vegvesen, ved regionvegkontorene, er foreslått som tilsynsmyndighet for regelverket. I tillegg er det foreslått en egen uavhengig klagenemnd for de parkerende. Nemndas avgjørelser vil bli endelige, om de ikke bringes inn for domstolene. Hvis parkeringsselskapene bryter regelverket, kan regionvegkontoret benytte sanksjoner som pålegg om retting, tvangsmulkt og ”avskilting” av parkeringsområder.

Krav til parkeringsselskapene

Det foreslås krav til meldeplikt for parkeringsvirksomhet samt opplæring, uniformering og legitimasjon av parkeringsvaktene. Det foreslås også forbud mot provisjonsavlønning av parkeringsvaktene.

- Vi har sett mange eksempler på uryddig oppførsel av parkeringsvakter. Felles krav til alle parkeringsselskapene vil sikre ryddige forhold i hele bransjen. 

Strengere krav til fjerning av kjøretøy

I det nye forslaget vil det være strengere krav til fjerning av kjøretøy. Det er bare i tilfeller der biler er parkert ulovlig og er til hinder, at det kan være aktuelt å fjerne bilen. I slike tilfeller skal eier først varsles slik at han eller hun får mulighet til å flytte bilen. Hvis parkeringsselskapet ikke lykkes i å kontakte eier, kan fjerning av bilen bli nødvendig.

Betalingsfritak for forflytningshemmede og for el- og hydrogenbiler

Dagens ordning med betalingsfritak for både forflytningshemmede med parkeringstillatelse og for el- og hydrogenbiler, blir videreført på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.

Det foreslås ikke å innføre slike betalingsfritak på private parkeringsplasser.

Høringen

Forslaget er todelt og består av et forslag til lovendringer og et forslag til nye forskrifter.

- Dette arbeidet startet opp i 2005, og saken har ligget i over åtte år uten å bli ferdigstilt. Jeg er glad for at denne regjerningen viser gjennomføringskraft og får saken ut på høring etter drøyt sju måneder i regjeringsposisjon. Jeg ønsker regelverket på plass så snart som mulig og ser frem til gode og konstruktive høringsinnspill, sier samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen.

Høringsinnspill kan sendes pr post eller elektronisk til Samferdselsdepartementet innen 1. september 2014. Delta i høringen her