Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015:

Regjeringen Solberg

Rekordstor kollektivsatsing - 22 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Regjeringen vil i 2015 satse mer på kollektivtrafikk enn noen gang før. På mindre enn ett år har vi fått til en budsjettvekst på nær 12 prosent sammenlignet med regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2014. Vi prioriterer tydelige satsinger som bedrer hverdagsreisen for pendlerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Regjeringen vil i 2015 satse mer på kollektivtrafikk enn noen gang før. På mindre enn ett år har vi fått til en budsjettvekst på nær 12 prosent sammenlignet med regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2014. Vi prioriterer tydelige satsinger som bedrer hverdagsreisen for pendlerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

Regjeringen har foreslått 22 milliarder kroner til ulike kollektivtiltak i 2015. Økningen er på 11,9 prosent sammenliknet med Stoltenberg II-regjeringens budsjettforslag for 2014, og 8,5 prosent sammenliknet med vedtatt budsjett 2014.

– Denne regjeringen er opptatt både av valgfrihet og et godt kollektivtilbud. Ved å legge til rette for økt frekvens og fleksibilitet i kollektivtrafikken bruker vi positive virkemidler for å få flere til å reise kollektivt. Det gir folk i storbyområdene bedre mulighet til å velge mellom ulike effektive transportløsninger som er tilpasset folks hverdag, sier Solvik-Olsen.

Belønningsordningen
Det er foreslått 975,6 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene neste år. Ordningen med bymiljøavtaler er under oppstart, og det er foreslått 70 millioner kroner for 2015. Bevilgningen vil øke betydelig framover. Ordningen med bypakker og dagens belønningsordning transport skal så raskt som mulig innlemmes i ordningen med bymiljøavtaler.

– Folketallet vokser kraftig i storbyområdene, og det skaper ytterligere problemer i trafikkavviklingen. Vi vil styrke kollektivtrafikken for å bidra til å redusere køene og begrense de miljøskadelige utslippene. Vi kan få til et bedre bymiljø om vi tilbyr fleksibilitet og frihet gjennom mer effektiv kollektivtransport, sier samferdselsministeren.

Andre kollektivtiltak
Jernbaneverket får nær 17,7 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer på jernbanenettet, en økning på 9,3 prosent sammenliknet med 2014.

3 196 millioner kroner er foreslått til statlig kjøp av persontransport med tog. Det er en økning på 4,9 prosent fra budsjettforslaget til den forrige regjeringen i 2014.

Under særskilte transporttiltak er det foreslått å bevilge vel 1,8 milliarder kroner. I tillegg til 975,6 millioner kroner til belønningsordningen omfatter dette 25 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen, 756,1 millioner kroner til kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes (Hurtigruten) og 46,2 millioner kroner til særskilt tilskudd til kollektivtransport.

Særskilt tilskudd til kollektivtransport - 46,2 millioner kroner
Til forsøksordningen med kollektivtransport i distriktene foreslår regjeringen å sette av 4 millioner kroner, med sikte på å avvikle det statlige engasjementet fra 2016.

TT-forsøksordningen (tilrettelagt transport) for et bedre tilbud til brukere med særlige behov, videreføres med uendret beløp - 11 millioner kroner. Ordningen skal evalueres i løpet av året.

Til utvikling av en nasjonal reiseplanlegger og system for elektronisk billettering er det foreslått 31,2 millioner kroner. Om lag 22,5 millioner kroner av dette vil gå til drift av en rutedatabank og andre driftsoppgaver, mens 8,7 millioner kroner settes av til å utvikle løsningene videre.

Som følge av økte bevilgninger til fylkeskommunene, vil regjeringen foreslå å avvikle ordningen med statlige tilskudd til tilgjengelighetstiltak fra 2015. Ordningen har gitt støtte til universell utforming av kollektivtransportsystemet i kommuner og fylkeskommuner. Fylkeskommunenes budsjetter er ytterligere styrket gjennom bevilgninger til fylkesveger og tunnelsikkerhetstiltak. I sum vil fylkene dermed være bedre i stand til selv å gjennomføre tilgjengelighetstiltak.

Flyruter
Til kjøp av persontransport på flyruter som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme er det avsatt 698,9 millioner kroner.  

Riksvegferjer
Det foreslås bevilget 694,5 millioner kroner til kjøp av riksvegferjetjenester i 2015 - en økning på 178,4 millioner kroner i forhold til 2014.

Universell utforming
Over budsjettet til Statens vegvesen foreslår regjeringen å bevilge drøyt 84 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak og tiltak for universell utforming på riksvegnettet. Dette er en nedgang på 6,7 prosent fra 2014. I tillegg er det lagt til grunn om lag 120 millioner kroner i ekstern finansiering. Midlene skal spesielt brukes til oppgradering av holdeplasser, knutepunkter og bygging av kollektivfelt.

Andre midler til kollektivtransport
Fylkeskommunale midler til kollektivtransport kommer i tillegg til de statlige midlene og billettinntektene.

Til drift og investering i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er det ellers lagt opp til å bruke bompenger fra Oslopakke 3. I Bergen og Trondheim er det også lagt opp til å bruke bompenger fra Bergensprogrammet og Miljøpakke Trondheim til kollektivtrafikk.