Historisk arkiv

Vegpakke Harstad: Redusert bompengeandel og anleggsstart 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Harstad kan se fram til omfattende forbedringer på vegnettet i løpet av årene som kommer. Samtidig har regjeringen foreslått en betydelig bompengereduksjon for vegpakke Harstad og åpner for å gå i dialog med lokale myndigheter om å endre bompengeopplegget fra tovegs- til envegs innkreving, blant annet for å redusere innkrevingskostnadene.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag om utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms.

- Dette er det første prosjektet som følger rammene for den nye bompengepolitikken til regjeringen. Forslaget vil legge grunnlaget for betydelige lavere kostnader for bilistene, sier samferdselsministeren.

Forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, tar for seg prosjekter og tiltak som inngår i vegpakken. Det legges til grunn en samlet byggeperiode på seks – sju år, med anleggsstart høsten 2014.   

Bygging av en 1 450 meter lang tunnel på riksveg 83 fra Seljestad til Sama er en viktig del av "Vegpakke Harstad”, som også omfatter disse tiltakene:

  • Langs riksveg 83 skal det bygges sju rundkjøringer, samleveger og støyskjerming. Vegen skal utbedres, og bygging av på- og avkjøringsramper og støttemurer er også en del av prosjektet.
  • Kollektivtrafikken skal få gateterminaler i sentrum og flere busstopp langs hovedvegen ut av sentrum. Holdeplasser for byrutenettet skal rustes opp, med vekt på universell utforming. Utbyggingen skal legge til rette for tryggere skoleveg. Ved endeholdeplassene skal det etableres parkeringsplasser for bil og sykkel. Flaskehalser for buss skal fjernes.
  • Tilrettelegging for gående og syklende: Etablering av 30 kilometer med nye fortau, sykkelfelt og gang- og sykkelveger, med flere under- og overganger. 

Med riksveg 83 i en tunnel utenom bykjernen, vil sentrumsgatene og kommunale gater i øvre bydel bli avlastet for trafikk. Tunnelen vil frigjøre areal og legge til rette for bedre forhold for kollektivtransport, gående og syklende. Vegtrafikken i Harstad blir med det enda tryggere, mer effektiv og miljøvennlig. 

Kostnader og finansiering

”Vegpakke Harstad” har et samlet kostnadsoverslag på 1 550 millioner kroner 2014-kroner. I tråd med tidligere lokalpolitiske vedtak skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av bevilgninger over statsbudsjettet, bompenger og kommunale og fylkeskommunale midler. 

I tillegg har Troms fylkeskommune satt av 40 millioner kroner til å øke kollektivtilbudet i bompengeperioden. 

Opplegg og vilkår for bompengeordning 

I forslaget blir det også vist til at regjeringen legger opp til en omorganisering av bompengesektoren. 

- Omorganiseringen vil bety at dagens ordning med mange bompengselskap blir endret til et fåtall selskap. For å spare bilistene for å måtte dekke store løpende finansieringskostnader vil regjeringen også innføre en rentekompensasjonsordning for bompengelån, sier samferdselsministeren.

Det er en forutsetning at lokale myndigheter forplikter seg til å legge de aktuelle bompengeprosjektene inn i er av de nye bompengeselskapene når de er etablert.

I påvente av at disse endringene kommer på plass, legger Samferdselsdepartementet opp til en overgangsordning. 

Denne ordningen innebærer en mulighet for at bompengetakstene i stedet baseres på en lavere rente enn det Stortinget tidligere har sluttet seg til – dersom lokale myndigheter ønsker det. Regjeringen foreslår at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å godkjenne en slik reduksjon i takstene i de aktuelle prosjektene – det vil si for de prosjektene som tidligere er godkjent av Stortinget og der innkrevingen vil starte før selve rentekompensasjonsordningen er på plass. Samtidig foreslås det at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å kunne gjøre denne typen endringer i takstene i Vegpakke Harstad dersom lokale myndigheter ønsker det. 

Det legges også opp til at slike endringer kan gjøres i prosjekter som legges fram for Stortinget i tiden som kommer. 

Kartskisse og flere opplysninger

Prop. 119 S (2013-2014) Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms (Vegpakke Harstad) og overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån