Historisk arkiv

Historisk arkiv

E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen: Samordnet planlegging og utbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- For å sikre en effektiv fremdrift i den videre planleggingen av både E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen har Samferdselsdepartementet nå gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare og samordne viktige spørsmål som gjelder forholdet mellom de to prosjektene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

For å sikre en effektiv fremdrift i den videre planleggingen av både E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen har Samferdselsdepartementet nå gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare og samordne viktige spørsmål som gjelder forholdet mellom de to prosjektene.

- En god samordning mellom vei og jernbane er avgjørende for at fremdriften for de to prosjektene skal bli så effektiv som mulig, i tråd med tidligere forutsetninger fra Stortinget. En slik samordning er også viktig for å ivareta hensynene til kultur, miljø og landbruk i området hvor utbyggingene skal skje, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss. Neste skritt i arbeidet med kommunedelplanen var så at ulike departementer skulle ta stilling til innsigelser fra ulike etater. 20. desember i fjor fikk Jernbaneverket i oppdrag å starte planprosessen for Ringeriksbanen. En endelig kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss nå, kunne ha ført til utfordringer for planleggingen og fremføringen av Ringeriksbanen.

Samferdselsdepartementet har derfor gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å samordne og avklare spørsmål om hvordan jernbane og ny vei gjennom Hole og Ringerike kan planlegges i forhold til hverandre, for å sikre en mest mulig effektiv videre fremdrift av de to prosjektene. I et brev til de to transportetatene legger Samferdselsdepartementet til grunn at det felles avklaringsarbeidet skal være ferdig innen 15. juni i år.

I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet blir det også vist til at byggingen av Ringeriksbanen – i tråd med Storstingets behandling av Nasjonal transportplan – skal planlegges for tidligst mulig byggestart i perioden 201218-2023. Med forutsetningen om sammenhengende utbygging av E16 kan det dermed bli mulighet for utbygging av vei og jernbane i samme periode.

I regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det i dag en befaring i det aktuelle området, med deltakelse av representanter fra berørte departementer og statlige etater.

Brev fra Samferdselsdepartementet av 28. januar 2014: Mandat for koordinering mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket (pdf)

Pressevakt: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)