Historisk arkiv

Forslag om ny lov: Intelligente transportsystemer innenfor vegtransport, ITS-loven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Ved hjelp av teknologi kan vi skape smartere og tryggere kjøretøy, og gi folk tilgang til oppdatert reiseinformasjon. Slik kan vi utnytte vår infrastruktur bedre, og samtidig gjøre den sikrere og mer brukervennlig. Nå fremmer vi derfor forslag til ITS-lov, som skal gi et nødvendig rammeverk for arbeidet med fremtidens smarte løsninger og systemer innenfor vegsektoren.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om "Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m., ITS-loven".

Lovforslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Bestemmelsene i den nye loven skal gi hjemler for å fastsette forskrifter og krav som sikrer at ITS-applikasjoner, -tjenester og -systemer skal fungere samordnet og sammenhengende, både nasjonalt og på tvers av grenser i EØS-området, sier samferdselsministeren.

Samferdselsministeren har stor tro på økt bruk av teknologi i samferdselssektoren, og ser store nytteverdier for Norge.

- Mer informasjon i sanntid til både de reisende og transportør betyr at vi kan utnytte infrastruktur og materiell bedre, så vel som å gi de reisende bedre råd om hvordan de skal løse sine transportbehov.

Det siste året har statsråden deltatt på flere ITS-konferanser, både i Oslo og i bilbyen Detroit.

- Vi høster nyttig erfaring og informasjon om hvordan teknologimulighetene utnyttes i andre land. Til høsten skal jeg delta på en ITS-konferanse i San Francisco. Vi jobber både med å få oppdatert oss på utviklingen i bransjen, så vel som gjøre Norge attraktivt for utvikling og bruk av ITS.

 Samferdselsministeren prøver ut ITS-løsninger under en konferanse i Detroit, USA, 2014.

Bildet: Fra samferdselsministerens besøk på ITS-konferanse i Detroit 2014. Foto: SD/Reynir Jóhannesson

ITS i Norge

ITS er i bruk i alle deler av transportsektoren, og alle de statlige transportetatene er involvert i arbeidet med å utvikle og innføre ITS.

Samferdselsdepartementet har finansiert en rekke forskningsprosjekter innen intelligente transportsystemer, og i Nasjonal transportplan er ITS vurdert som et viktig virkemiddel for å effektivisere person- og godstransporten i Norge.

Samferdselsdepartementet gir hvert år støtte til interesseorganisasjonen ITS Norge, som koordinerer arbeidet for å øke nytteverdien av ITS i norsk transport.

For næringslivet betyr sømløs utveksling av informasjon mellom de ulike leddene i transportkjeden reduserte kostnader. Særlig for industri og næringsliv med store transportbehov, vil ITS kunne bety økt konkurransekraft.

Flere opplysninger: Prop. 149 L (2014-2015) Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m.

Se også:
Pressemelding 4. september 2014: - Smarte biler er bra for miljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet
Pressemelding 4. desember 2014: Lov om intelligente transportsystemer (ITS) på høring