Historisk arkiv

Ny firefelts riksvei 23 Dagslett – Linnes: Kortere reisetid og tryggere trafikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Ny 5,5 kilometer firefelts vei Dagslett - Linnes gir tryggere trafikk, med bedre flyt og kortere kjøretid. Utbygging i delvis ny trasé og i tunnel utenom bebyggelsen reduserer miljøulemper for lokalbefolkningen og fører til at kjørelengden blir innkortet med 2,2 kilometer. Med bedre standard og kortere kjøretid vil riksvei 23 også bli mer attraktiv som alternativ til veinettet gjennom Oslo.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av prosjektet riksvei Dagslett – Linnes i Buskerud.

Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Prosjektet er første etappe av utbyggingen av riksvei 23 fra Dagslett og fram til kryss med E18 i Lier.  I forslaget er det lagt opp til anleggsstart i 2017 og trafikkåpning i 2021.

Fjerner flaskehals

Den nye veien, fra Dagslett i Røyken kommune til Linnes (Gilhus) i Lier kommune, skal delvis følge dagens trasé og delvis gå i ny trasé. Bygging av en 2,2 kilometer tunnel, nye kryss på Dagslett og Linnes og en 300 meter lang kulvert på Linnes, er de viktigste tiltakene i prosjektet. Bygging av tre kilometer gang- og sykkelvei inngår også i prosjektet.

- Vi får en ny vei med vesentlig høyere standard. Dagens tofelts vei er ulykkesutsatt, den er smal og svingete og har avkjørsler og kryssløsninger som ikke oppfyller gjeldende krav. Strekningen framstår i dag som en flaskehals, særlig for tungtrafikken, sier samferdselsministeren.   

Utbygging for 2,18 milliarder kroner

Prosjektet har en økonomisk ramme på 2,18 milliarder 2015-kroner. I tråd med tidligere lokalpolitiske vedtak skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.

- Etter ønske fra Lier kommune og beboere i området går Samferdselsdepartementet inn for at 43 husstander på Lahell får fritak fra betaling i den planlagte bomstasjonen på Lahell på dagens riksvei 23. Dette er husstander som må passere denne bomstasjonen for å komme til kommunesenteret, sier samferdselsministeren.

Rentekompensasjon for bompengelån – skal komme trafikantene til gode

- Jeg jobber for å redusere bompengeandelen. Utbygging av riksvei 23 Dagslett – Linnes vil kunne få fordel av bompengereformen som regjeringen har lagt fram. I reformen er det foreslått at staten tar en del av renteutgiftene i lånefinansierte bompengeprosjekt. Rentekompensasjon vil føre til lavere bompengetakster. Regjeringen legger videre opp til en omorganisering fra dagens mange bompengeselskap til et fåtall selskaper. Dermed bidrar vi til at mer av bompengene går til rene veiformål og mindre til administrasjon og finansiering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere opplysninger og kartskisse: Prop. 146 S (2014-2015) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett – Linnes i Buskerud