Forsiden

Historisk arkiv

Samferdselsministeren: - På vei til mer miljøvennlig ferjetransport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Riksveiferjene er viktige ledd i gode transportårer langs kysten. Regjeringen vil også legge til rette for at ferjene bidrar bedre til å redusere miljøbelastningen fra transportsektoren. I utarbeidingen av opplegg for nye ferjeanbud kan vi samarbeide tettere med den norske maritime kompetansen for å utvikle og ta i bruk lavutslipps- og nullutslippsteknologi. Dette vil også bidra til at norske verft og leverandørbedrifter kan holde seg i verdenstoppen når det gjelder miljøteknologi. Samtidig skal ferjene løse konkrete transportoppdrag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Norge har sterke maritime klynger med gode tradisjoner for å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Statens kjøp av ferjetjenester kan være med på å fremme utvikling av enda mer miljøvennlige skipskonsepter.

- Vi mener alvor når vi snakker om å utvikle den norske maritime klyngen og satse på miljøvennlig transport. Men vi innser også at dette er tidkrevende prosesser. Derfor gjør vi nå noen tilpasninger i arbeidet med utlysing av nye ferjekontrakter, slik at både myndighetene og ferjerederiene kan forberede seg bedre.

- Ferjesambandene i Boknafjorden og Bjørnefjorden, langs E39 i Rogaland og Hordaland, trafikkeres i dag med LNG-ferjer, og har kontrakt ut 2016. Vi ønsker å få vurdert og eventuelt realisert enda bedre miljøløsninger i disse sambandene.  Nå utlyser vi derfor anbud med ett års varighet. På denne måten skaffer vi oss nødvendig tid til å få utarbeidet konkurransegrunnlag for langsiktige kontrakter, der det legges stor vekt på miljøhensyn.

- Konkurransegrunnlaget for 2017 er i hovedsak en forlenging av dagens tilbud, basert på tre ferjer i begge sambandene.  Det vil likevel bli stilt krav om egnet reservefartøy til Boknafjordsambandet når en av ferjene er ute av drift eller blir brukt som reserveferje i Bjørnafjorden, sier samferdselsministeren. 

Ordforklaring: LNG = flytende naturgass (Liquefied Natural Gas)