Historisk arkiv

Stad skipstunnel: Forprosjektet settes i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Samferdselsdepartementet har nå bedt Kystverket om å utarbeide et forprosjekt om Stad skipstunnel. Dette er en del av arbeidet med et forslag som kan legges fram for Stortinget, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- På bakgrunn av tidligere forundersøkelser går vi nå videre med det største tunnelalternativet i forprosjektfasen. Det betyr at hurtigruteskipet MS Midnatsol og tilsvarende fartøy skal kunne seile gjennom tunnelen, sier samferdselsministeren.

Stad skipstunnel er omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023 og er et viktig prosjekt på Vestlandskysten. Skipstunnelen vil ha betydning for den kystgående delen av skipsfarten og næringslivet regionalt. Den vil også redusere ulykkesrisikoen for sjøtrafikken i området.

Krevende seilingsforhold

Bakgrunnen for prosjektet er de spesielle seilingsforholdene ved Stad. En kombinasjon av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper krevende seilingsforhold med høye bølger, som kommer fra ulike kanter samtidig. Dette fører blant annet til at fartøy venter i stedet for å passere Stad under dårlige værforhold. Ulykkesrisikoen er også høyere enn på andre kyststrekninger. 

Kystverket leverte i 2011 en konseptvalgutredning med to ulike alternativer for Stad skipstunnel, liten og stor tunnel. Konseptvalgutredningen var gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1) som ble ferdigi 2012, og som gir anbefalinger og føringer for en forprosjektfase.

Tunnelalternativer

I budsjettet for 2014 ble det bevilget 5 millioner kroner til forundersøkelser om Stad skipstunnel, som grunnlag for å gå videre med prosessen i et forprosjekt. På bakgrunn av forundersøkelsene er det nå besluttet å gå videre med det store tunnelalternativet i forprosjektfasen. Dette alternativet er dimensjonert for at Hurtigrutas skip MS Midnatsol og fartøy av tilsvarende størrelse skal kunne seile gjennom tunnelen.

Forprosjektet skal gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2. Når kvalitetssikringen foreligger, kan det legges fram en beslutningssak for Stortinget.

Prosjektet ligger an til tidligst å kunne starte opp i neste stortingsperiode.