Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Veien videre for samferdselssatsing i Buskerudbyen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen mener at en eventuell bypakke for Buskerud, skal begrenses til tiltak i det naturlige bybåndet som strekker seg mellom Lier og Hokksund. Samtidig ser vi på realiseringen av de viktige prosjektene E134 Damåsen-Saggrenda på Kongsberg og RV23 Dagslett-Linnes – E18, som selvstendige prosjekter. Statens bidrag til en mulig ny Buskerudbypakke vil i hovedsak omfatte bygging av en ny Strømsåstunnel på E134 og utvikling av jernbanen, i første omgang mellom Drammen og Hokksund.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå har fastsatt hovedlinjer for den videre planlegging og utvikling av transportnettet i Buskerud.

Hovedlinjene er fastsatt etter drøfting i regjeringen, og med grunnlag i blant annet en konseptvalgutredning (KVU) for en eventuell Buskerudbypakke 2. Utredningen  ble gjennomført av Statens vegvesen i samarbeid med Jernbaneverket. Utredningen har vært gjennom  ekstern kvalitetssikring (KS1), og den har vært på lokal høring.

- Den tydelige anbefalingen fra kvalitetssikringen av Buskerudbypakke 2, var at området helt fra Kongsberg til Lier, var for stort og innebar ikke noe sammenhengende, naturlig byområde. Regjeringen mener derfor at en eventuell bypakke for nedre Buskerud, må avgrenses til det som er et reelt sammenhengende bybelte. Da er det området Hokksund-Lier som peker seg naturlig ut, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet viser ellers til at lokale myndigheter står fritt til å ta initiativ til bypakker. Samferdselsdepartementet er positiv til at det legges fram forslag som kan løse de lokale utfordringene i Buskerudbyen.

- Det tas ikke nå stilling til eventuell bypakke. Det er opp til lokale myndigheter å vurdere om det er aktuelt å ta initiativ til et opplegg med bompengefinansiering. I så fall legges det til grunn at større statlige riksvegtiltak begrenses til å omfatte E134 Strømsåstunnelen, sier samferdselsministeren.

I første omgang er det aktuelt med tiltak for jernbane på strekningen mellom Drammen og Hokksund. Jernbaneverket får nå i oppdrag å utarbeide kommunedelplan for denne strekningen. Jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg skal utredes nærmere før det vil være aktuelt med ordinær planlegging.

Kommunene i Buskerudbyen har vært tydelige på at jernbanen må spille en viktig rolle i en eventuell ny bypakke. Man har ønsket seg dobbeltspor og halvtimesfrekvens, i første omgang mellom Drammen og Hokksund, og videre en forbedring av jernbanen til Kongsberg. Dette er satsinger som ikke ligger inne i Nasjonal transportplan for 2014-2023.

- Når regjeringen nå gir Jernbaneverket i oppdrag å lage en kommunedelplan for jernbanen mellom Drammen og Hokksund, gjør vi dette med tanke på å ruste opp banen og få hyppigere avganger. Samtidig setter vi i gang utredninger for å vurdere hvordan jernbanen skal utvikles videre, mot Kongsberg. Disse tiltakene vil i så fall representerer en mer offensiv satsing, enn det gjeldende Nasjonale transportplan legger opp til, sier samferdselsministeren.

Flere opplysninger: Se Samferdselsdepartementets brev av 8. mai 2015 til Statens vegvesen og Jernbaneverket, med kopi til Buskerud fylkeskommune.