Historisk arkiv

E18 Tvedestrand – Arendal: 23 kilometer ny firefelts veg – planlagt ferdig høsten 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Ny firefelts E18 Tvedestrand – Harebakken i Arendal betyr færre ulykker, tryggere forhold særlig for lokaltrafikken og myke trafikanter, økt framkommelighet, kortere reisetid og reduserte miljøulemper for bebyggelsen langs vegen. Utbyggingen av hele den 23 kilometer lange strekningen er planlagt å være ferdig høsten 2019 og skal gjennomføres i regi av Nye Veier AS. Prosjektet bidrar til å styrke Agderregionen som felles bo- og arbeidsområde. E18, som er den viktigste vegforbindelsen i Aust-Agder og mellom Østlandet og Sørlandet, får med dette en betydelig standardheving.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at prosjektet ble lagt fram i statsråd i dag.

Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts veg på strekningen Tvedestrand – Harebakken ved avkjøringen til Arendal, i hovedsak i ny trasé. Vegen bygges med 20 meter bredde fra Tvedestrand fram til nytt kryss ved Longum. På strekningen mellom Longum og Harebakken blir vegbredden 23 meter, på grunn av større trafikkmengde.

Bygging av fire tunneler med lengder fra 200 til 600 meter inngår også i prosjektet, sammen med bygging av seks større bruer. Den nye vegen får to planskilte kryss, med kobling til dagens E18. Bygging av en ny forbindelse mellom Krøgenes og Longum er dessuten en del av prosjektet. Denne vegforbindelsen vil lede trafikken fra området rundt Krøgenes opp til ny E18 og dermed avlaste Arendal sentrum for trafikk. Innenfor rammen til prosjektet er det også satt av midler til tiltak på dagens E18, som skal omklassifiseres til fylkesveg og kommunal veg når den nye E18-strekningen åpnes for trafikk.

Utbygging for vel 5,5 milliarder kroner 
I regjeringens forslag er det lagt til grunn en forventet utbyggingskostnad på 5 505 millioner 2016-kroner. I tråd med vedtak i Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Tvedestrand og Arendal, skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Opplegg for bompengeinnkreving, medregnet bompengetakster, er også i tråd med  lokalpolitiske vedtak. 

Over statsbudsjettene for 2014 og 2015 er det bevilget til sammen 154 millioner 2016-kroner til prosjektet. Siden prosjektet skal gjennomføres i regi av Nye veier AS, dekkes de resterende statlige midlene, 3 277 millioner kroner, over statsbudsjettets budsjettpost for "Tilskudd utbyggingsselskap for veg". I forslaget er det lagt til lagt til grunn at 2 074 millioner kroner av utbyggingskostnadene skal dekkes av bompenger.

For flere opplysninger og kartskisse - se: