Historisk arkiv

Følger opp jernbanereformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- I tråd med et bredt ønske fra bransjen, gjennomføres en omfattende reform og satsing på norsk jernbane. Regjeringens arbeid med fornyelse og forbedring av jernbanen innebærer både kraftig økning i bevilgninger og tydeligere organisering av oppgaver. Målet er et bedre jernbanetilbud både til togpendlere og godsnæringen. Vedlikeholdsetterslepet reduseres nå for andre år på rad. En tydeligere organisering av oppgaver gjennomføres gjennom opprettelse av et jernbanedirektorat og en infrastrukturforetak. I tråd med Stortingets reformvedtak, tar vi nå et nytt skritt og offentligjør konkurranse om å levere de første to trafikkpakkene for togtrafikk, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Konkurranse innen transportsektoren benyttes innen både entreprenøroppdrag og transportoppdrag. Veier bygges og vedlikeholdes basert på anbud, tilsvarende gjelder busstransport, flytilbud til en rekke destinasjoner, ferjer og hurtigbåter. Nå økes bruken av dette også innen jernbanen – både til vedlikeholdsarbeid og transportoppdrag. I tråd med Stortingsvedtakene som ble gjort i fjor, lyses Sørlandsbanen, Jærbanen, Arendalsbanen, Dovrebanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Meråkerbanen ut for konkurranse.

- Med dette ønsker vi å oppnå et forbedret kundetilbud og konkurranse om å levere de beste tjenestene til de reisende. Denne form for løsning er tidligere gjort på Gjøvikbanen, og har vært vellykket. Gjøvikbanen har god trafikkvekst og god kundetilfredshet. Vi satser på trafikkstart med operatørene fra desember 2018, sier Solvik-Olsen.

Offentliggjøringen viser at Samferdselsdepartementet er i rute med Jernbanereformen slik den er beskrevet i Stortingsmelding nr 27. (2014 – 2015) På rett spor.

Gjennomføring av konkurransen

Konkurransen varsles i Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, og internasjonalt i Supplementet til Den Europeiske Unions Tidende. Slike kunngjøringer gjøres også for konkurranser som eksempelvis gjelder ferge og buss i Norge. Det vil bli gjennomført en felles prekvalifiseringsprosess for de første trafikkpakkene i år, og selve konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør vil skje første halvår i 2017.
Samferdselsdepartementet tar sikte på å inngå avtale om Trafikkpakke 1 Sør i løpet av august 2017 og avtale om Trafikkpakke 2 Nord ved årsskifte 2017/2018. For begge trafikkpakkene er det et siktemål at ny operatør starter opp trafikken i desember 2018.

Nye direktekjøpsavtaler

Dagens trafikkavtaler med NSB AS og NSB Gjøvikbanen AS går ut i desember 2017. For å sikre at togtilbudet på Gjøvikbanen sees inn i en større helhet og for å sikre et godt tilbud i hele landet, varsler Samferdselsdepartementet derfor at man nå vil fremforhandle avtaler med NSB og NSB Gjøvikbanen. – Denne løsningen vil sikre at trafikken videreutvikles i hele perioden fram til alle strekninger er konkurranseutsatt, sier Solvik-Olsen.

Fakta om trafikkpakkene

Trafikkpakke 1 Sør vil bestå av togtrafikk på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Trafikkpakke 2 Nord vil bestå av togtrafikk på Trondheim-Bodø, Bodø-Rognan, Lundamo/Melhus-Stjørdal/Steinkjer, Dombås-Åndalsnes, Hamar-Røros, Røros-Trondheim, Trondheim-Storlien og Oslo – Trondheim.

(English version)