Historisk arkiv

Generalforsamling i NSB AS: Dag Mejdell innstilt som ny styreleder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- NSB går igjennom en stor og omfattende omstilling som følge av jernbanereformen. Dag Mejdells erfaring fra Posten med omstilling, strategi- og forretningsutvikling vil bli viktig for NSB i denne krevende omstillingsfasen for konsernet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På generalforsamlingen 24. juni 2016 ble Dag Mejdell innstilt som ny styreleder i NSB AS, med tiltredelse høsten 2016. Mejdell (1957, Oslo) er utdannet siviløkonom. Han har lang toppledererfaring fra store industrielle virksomheter, bred styreerfaring og god kjennskap til samferdselssektoren. Han er i dag konsernsjef i Posten Norge AS, og har tidligere vært konsernsjef og innehatt flere stillinger i Dyno Nobel ASA. Mejdell er i dag styreleder i blant annet Norsk Hydro ASA, International Post Corporation og fra juni 2016 Sparebank 1 SR Bank ASA. Han er også andre nestleder i styret i SAS AB og har tidligere vært styreleder i Spekter.

Lang erfaring med omstillingsprosesser
- Dag Mejdell har vist et spesielt engasjement for hvordan arbeidet med samfunnsansvar innenfor blant annet HMS og klima- og miljøområdet bidrar til å støtte opp under selskapers langsiktige verdiskaping. Jeg tror dette vil tilføre styret en viktig dimensjon i arbeidet med å legge til rette for at NSB skal være et konkurransedyktig og sterkt transportkonsern også etter at jernbanereformen er gjennomført, sier samferdselsministeren.

Mejdell har betydelig erfaring med omstillingsprosesser. Han har over en tiårsperiode ledet Posten gjennom kontinuerlige effektiviserings- og nedbemanningsprosesser for å tilpasse virksomheten til volumnedgang og en krevende markedssituasjon. Mejdell vil fratre stillingen som konsernsjef i Posten høsten 2016, og deretter gå over til selvstendig virksomhet innen styrearbeid.

Styrets sammensetning
På generalforsamlingen ble styremedlem Åsne Havnelid gjenvalgt for en periode på to år. I styret sitter også Bjarne Borgersen, Kjerstin Fyllingen og Wenche Teigland. 

Styret i NSB består av fem aksjonærvalgte medlemmer og tre ansattvalgte medlemmer. Etter generalforsamlingen består styret i NSB av følende medlemmer:

Dag Mejdell (f. 1957, Oslo) (aksjonærvalgt, tiltrer høsten 2016)
Bjarne Borgersen (f. 1953, Oslo) (aksjonærvalgt)
Wenche Teigland (f. 1966, Hordaland) (aksjonærvalgt)
Åsne Havnelid (f. 1961, Akershus) (aksjonærvalgt)
Kjerstin Fyllingen (f. 1958, Hordaland) (aksjonærvalgt)
Ove Sindre Lund (valgt av de ansatte)
Rolf Ringdal (valgt av de ansatte)
Jan Audun Strand (valgt av de ansatte)

Styrets leder i perioden 2014-2016, Kai G. Henriksen, gikk bort 27.05.2016.

Generalforsamlingen har vedtatt at det skal betales 595 millioner kroner i utbytte fra NSB for regnskapsåret 2015.

Om NSB AS
NSB AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. NSB driver persontrafikk i Norge med tog i egen regi og gjennom datterselskapet NSB Gjøvikbanen AS, samt persontrafikk i Sverige gjennom Svenska Tågkompaniet AB. Persontrafikk med buss i Norge og i Sverige drives av datterselskapet Nettbuss AS og godstrafikk med tog drives av datterselskapet CargoNet AS. Datterselskapet Rom Eiendom AS forvalter og utvikler eiendom, mens Mantena AS vedlikeholder tog og annet skinnegående materiell i Norge og Sverige.

NSB gjennomgår en stor omstillingsprosess som følge av jernbanereformen. Etter at reformen er gjennomført, vil det nye NSB-konsernet ha om lag 10 000 medarbeidere innenfor persontogvirksomheten (NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB), godstogvirksomheten (CargoNet AS) og bussvirksomheten (Nettbuss AS), samt støttefunksjoner.


For flere opplysninger – se: