Historisk arkiv

Ny jernbaneorganisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen har i dag bestemt å opprette et nytt Jernbanedirektorat og et Jernbaneinfrastrukturforetak som skal erstatte dagens Jernbaneverk. Samtidig er Elisabeth Enger beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet. – Vi legger nå til rette for en bedre organisering av norsk jernbanesektor som skal bidra til en mer effektiv drift og bedre kundeorientering. Klarere skiller mellom bestillende og utførende enhet er viktige skritt på veien for å få en tydeligere organisering av ansvar og oppgaver. Dermed tar vi enda et viktig skritt i å realisere Jernbanereformen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbanedirektoratet og infrastrukturforetaket skal fungere operativt fra 1. januar 2017. Direktoratet vil få styrende og koordinerende oppgaver, mens operative oppgaver innen blant annet drift, vedlikehold og utvikling av infrastruktur legges til foretaket. Jernbaneverkets ordinære virksomhet vil opprettholdes i 2016 og vil bli formelt avviklet våren 2017.

- Jeg er svært fornøyd med at Elisabeth Enger ønsket å bli direktør for Jernbanedirektoratet, sier Solvik-Olsen. Enger er i dag jernbanedirektør, som leder for Jernbaneverket, noe hun har vært siden 2008. Departementet har besluttet at Elisabeth Enger skal være Jernbanedirektør (direktør for Jernbaneverket) frem til 31.12.2016 og tiltre stillingen som direktør for direktoratet 1.1.2017.

Departementet vil i løpet av kort tid beslutte hvem som skal fungere som direktør for direktoratet i perioden frem til 31.12.2016.

Fakta om Jernbanedirektoratet

- Statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet
- Styres gjennom instruks, årlig tildelingsbrev og styringsdialog
- Finansieres i sin helhet over statsbudsjettet
- Skal drive strategisk utvikling av togtilbud, utrede framtidige transportbehov og koordinere togtransport med andre transportformer for å bidra til en best mulig utvikling av et samlet transporttilbud
- Ansvar for konkurranseutsetting av persontogtrafikk

Fakta om Jernbaneinfrastrukturforetaket

- Statsforetak eid av Samferdselsdepartementet
- Styres gjennom eierstyring fra departementet og gjennom fireårige avtaler med direktoratet, innenfor rammen av regelverk for jernbanesektoren
- Finansieres i hovedsak gjennom avtaler med direktoratet om forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur og om planlegging og utbygging av ny infrastruktur, i tillegg til inntekter fra salg av tjenester til togselskap, kjørevegsavgift og inntekter knyttet til eiendom.
- Foretaket overtar eierskapet til ROM Eiendom AS fra NSB AS
- Hovedansvar for å tilby fungerende jernbaneinfrastruktur
- Ansvar for planlegging og utbygging av ny infrastruktur etter utredning og beslutning i Nasjonal transportplan

 

For mer informasjon om jernbanereformen, se: jernbanereformen.regjeringen.no