Historisk arkiv

Regjeringen har mottatt rapport om markedet for fiberkapasitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Norge har et effektivt kraftmarked, god forsyningssikkerhet, kjølig klima og høyt utdanningsnivå. Alt dette er med på å gjøre Norge attraktivt for internasjonal dataindustri. Regjeringen har tidligere lagt til rette for etablering av datasentre ved at elavgiften for slike sentre er redusert. Med denne rapporten om mørk fiber har vi et bredere kunnskapsgrunnlag, slik at vi bedre kan vurdere tiltak som støtter opp om utviklingen av både datasentre og digital industri i Norge, sier statssekretær Reynir Jóhannesson.

I stortingsmeldingen "Digital agenda for Norge" har regjeringen pekt på at god fiberinfrastruktur er viktig for etablering av datasentre i Norge. Fiberforbindelser med høy kapasitet mellom Norge og utlandet er også med på å sikre økt kapasitet og større robusthet i telefon-, bredbånds- og mobilnettene (ekomnett).  

Markedet for mørk fiber
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kartlagt og vurdert markedet for fiberkapasitet (mørk fiber). Noen av funnene i den nye rapporten kan oppsummeres slik:

  • Fibernettinfrastrukturen i Norge fremstår som fragmentert og uoversiktlig
  • Datasenterkunder lokalisert utenfor det sentrale Østlandsområdet betaler i mange tilfeller høye priser for fiberforbindelsen
  • Det er ikke tilstrekkelig fiberkapasitet som knytter sammen Øst- og Vestlandet
  • Fiberkapasitet mellom Norge og utlandet er generelt meget god
  • Sjøkabelforbindelser til Danmark og til Storbritannia har mye ledig kapasitet

Anbefalte tiltak
Nkom anbefaler regjeringen å arbeide videre med tiltak blant annet for å:

  • Bedre konkurransen på innenlands fiber
  • Bidra til at det offentlige er mer samordnet i sin datasenterbruk
  • Bidra til at Norge markedsføres mer effektivt som datasenternasjon

 

For flere opplysninger – se: