Historisk arkiv

E18 skal ferdigstilles mot øst og vest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Nå ser vi konturene av en ferdig moderne E18 fra svenskegrensen til Kristiansand. Den kommende perioden for Nasjonal transportplan vil være en stor milepæl og synliggjøre et takstskifte for både norsk veibygging og E18.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om planene for E18 i ny Nasjonal transportplan. Når alle riksveiprosjekter på E18 er ferdigstilt, vil det være sammenhengende fire felts motorvei mellom Oslo – Kristiansand og helt møtefri vei fra riksgrensen ved Sverige (Ørje) til Vinterbro i Oslo.

Flere av strekningene på E18 har ekstra stor trafikk sommerstid og et næringsliv som er avhengig av effektiv godstransport. Samtidig berører E18 også mange lokalmiljø som belastes med både støy og forsinkelser. Utbyggingsplanen for E18 inkluderer derfor også mange gode løsninger for kollektivtrafikk, gående og syklende.

-Jeg er glad for at både E18 Vestkorridoren og strekningen E18 Retvet – Vinterbro startes i første del av perioden for Nasjonal transportplan. Regjeringen er opptatt av en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 i Asker og Bærum, og Lysaker – Strand blir første etappe slik Oslo og Akershus har lagt til grunn i Oslopakke 3, sier Solvik-Olsen. Men også for strekningen fra Strand til Slependen vil utbyggingen starte i første seks års periode.

- E18 Vestkorridoren er et viktig prosjekt, og jeg er opptatt av at strekningen bygges ut mest mulig rasjonelt og uten fordyrende løsninger og ulemper for trafikanter og naboer, sier Solvik-Olsen. For å skjerme naboer og holde kostnadene nede ønsker Regjeringen derfor å få på plass neste etappe, Strand - Ramstadsletta, uten unødig opphold.

Nye Veier AS har ansvar for bygging av omkring 130 nye kilometer vei på E18 mot Kristiansand. Selskapet har gitt uttrykk for at de ved å involvere entreprenører i en tidlig fase og ved å planlegge og bygge annerledes regner med å ferdigstille veiprosjektene i sin portefølje betydelig raskere enn de 20 år som opprinnelig planlagt.

– Jeg er stolt av det Nye Veier AS allerede har fått til, og jeg ser frem til å følge dem i utbyggingsprosjektene på Sørlandet og Østlandet. Jo mer de klarer å presse ned kostnadene, jo raskere kommer vi i gang med gjenværende strekninger mellom Bamble og Tvedestrand, sier Solvik-Olsen. Nye Veier AS er i gang med bygging av Arendal-Tvedestrand og i kontraktsprosesser om E18 forbi Bamble.

  Fakta

  • Det er satt av 5,6 milliarder kroner til E18 Vestkorridoren (Lysaker – Drengsrud), og det er dermed lagt opp til fullføring av hele strekningen i kommende planperiode. Prosjektet forutsetter også bompenger fra Oslopakke 3 og egen bompengefinansiering.
  • Vinterbro - Retvet bygges ut. Pris 7,2 mrd. Prosjektet har oppstart i første seksårsperiode og forutsettes fullført i siste del av planperioden.
  • Når strekningen Langangen - Grimstad står ferdig vil den nye veien gi en innspart reisetid på 31 minutter.
  • Nye Veier AS har prioritert E18-strekningene Tvedestrand – Arendal og Langangen – Dørdal.