Historisk arkiv

Nasjonal transportplan 2018-2029

En bedre reisehverdag for togpassasjerer på Vestlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Byggingen av Ringeriksbanen og nytt dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle vil til sammen utgjøre det største løftet for Bergensbanen siden den ble åpnet for over hundre år siden. I Nasjonal transportplan er det foreslått titalls milliarder kroner til investeringer og utbedringer. Regjeringens planer innebærer flere avganger, kortere reisetid, bedre materiell, store investeringer og økt vedlikehold. For å få flere reisende og økte godsvolumer skal vi styrke tilbudet betydelig, slik at vi kan forsterke den positive utviklingen vi har sett de siste årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til en kraftig satsing på jernbane, og legger til rette for et enda bedre togtilbud med store reisetidsreduksjoner, mulighet for flere avganger og med en enda sikrere togframføring. Både lokaltogpendlere på Vossebanen og reisende på Bergensbanen mellom Bergen og Oslo skal få et bedre tilbud. 

Tiltakene i Nasjonal transportplan 2018-2029 legger opp til å bruke titalls milliarder kroner på Bergensbanen, inkludert Vossebanen og Ringeriksbanen. Dette gir følgende forbedringer for togpassasjerer på Vestlandet:    

  • Mulighet for frekvensøkning fra to til fire tog i timen på strekningen Bergen-Arna i 2022. Det forbedrede togtilbudet kan innføres ved ferdigstilling av sammenhengende dobbeltspor mellom stasjonene Bergen og Arna.  
  • En sikrere og mer effektiv avvikling av togtrafikken, med bedre punktlighet og regularitet, når det nye signal- og sikringssystemet ERTMS settes i drift på Bergensbanen. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2022/2023.
  • Nye Flirt-tog til erstatning for det gamle togmateriellet på lokaltogstrekningen Bergen-Voss-Myrdal. Det gir både økt komfort og bedre pålitelighet.
  • Reisetidsreduksjon på om lag én time og mulig økning fra fire avganger per døgn til totimersfrekvens på dagtid for fjerntogene mellom Oslo og Bergen. Tilbudsforbedringen kan innføres når Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss åpner for trafikk. Anleggsstart for prosjektet skal etter planen være i 2021/22.
  • Mulighet for fire minutter kortere reisetid for togene mellom Bergen og Voss, og ytterligere reisetidsreduksjoner til Myrdal, ved innføring av rutemodell 2027 på Vossebanen.  
  • Reisetidsgevinst for lokal- og fjerntog på 10-15 minutter og mulighet for flere avganger for lokaltogene på Vossebanen når dobbeltsporet mellom Arna og Stanghelle står klart like etter planperiodens slutt i 2029. Vossebanen er i dag svært rasutsatt, slik at det nye dobbeltsporet også skal bidra til en tryggere togtransport. Prosjektet planlegges delvis utbygd sammen med E16. Det skal jobbes for å finne løsninger som kutter kostnader og muliggjør raskere gjennomføring av prosjektet.

Vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen på Bergensbanen

Satsing på vedlikehold og fornyelse av dagens infrastruktur er helt avgjørende for å oppnå en driftsstabil jernbane. Passasjerenes tillit til toget er avhengig av at togene kommer og går når de skal.

Over lang tid har vedlikeholdsetterslepet økt på norsk infrastruktur. Først de siste årene har forfallet blitt redusert, og den positive utviklingen skal videreføres. I den tolvårige planperioden legges det opp til å redusere vedlikeholdsetterslepet på det norske jernbanenettet med en tredel sammenliknet med dagens nivå. Dette betyr at driftsstabiliteten i infrastrukturen på Bergensbanen også blir bedre, i form av høyere punktlighet og regularitet.

Tiltak for godstransporten kan gi positive effekter for persontransporten

I 2018 ferdigstilles et nytt krysningsspor ved Bolstadøyri. I løpet av planperioden legges det i tillegg opp til å bygge nytt eller forlenge eksisterende krysningsspor på Bergensbanen. Krysningssporene skal i første rekke bidra til å øke kapasiteten for framføring av gods, men kan i tillegg gi positive effekter for persontogtilbudet.
Krysningssporene gir mulighet for å øke persontogtogtrafikken eller gjøre det enklere å få togene i rute igjen etter driftsforstyrrelser.

Likeledes kan tiltak som i første rekke gjennomføres for å legge til rette for et bedre persontogtilbud på Bergensbanen, gi redusert framføringstid og økt kapasitet for godstransporten.