Historisk arkiv

Nasjonal transportplan 2018-2029

Et bedre togtilbud i Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen legger opp til kraftig satsing på jernbane i ny Nasjonal transportplan. Punktlighet og regularitet skal forbedres gjennom bedre vedlikehold og investeringer i infrastruktur. Det har vært en formidabel vekst i antall reisende med jernbanen, og tiltakene skal legge til rette for at enda flere skal velge å bruke jernbanetilbudet i Trøndelag. Vi legger derfor opp til å kunne tilby pendlerne et mer miljøvennlig togtilbud, med kortere reisetider og mulighet for flere avganger og økt setekapasitet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere tiltak har lagt til rette for en positiv utvikling av jernbanetilbudet i Trøndelag de siste årene.

- Det er åpenbart et stort potensial for å få enda flere til velge toget på sine daglige reiser i Trøndelag. I 2014 sørget regjeringen for å forlenge rutetilbudet på Trønderbanen sør for Trondheim. I fjor høst åpnet dobbeltsporet Hell-Værnes, som gjør jernbanen mer driftssikker og gir økt kapasitet mellom Trondheim og Steinkjer. Målet vårt er å gjøre togtransport enda mer attraktivt i Midt-Norge, slik at vi kan forsterke den positive utviklingen vi har sett de siste årene, sier samferdselsministeren.

For togpassasjerer i Trøndelag legges det opp til følgende forbedringer som følge av tiltakene i Nasjonal transportplan 2018-2029:  

  • Et miljøvennlig og mer effektivt togtilbud på Trønder- og Meråkerbanen i 2023. Elektrifiseringen av de i dag dieseldrevne banestrekningene Trondheim-Steinkjer og Hell-riksgrensen vil redusere klimagassutslippene. Å bytte ut dieseltogene med elektrisk drevne togsett gir en rimeligere togdrift for operatørene. Elektrifiseringen kan gi inntil syv minutter kortere reisetid på Trønderbanen, og det legges til rette for å kjøre med lengre togsett mellom Trondheim og Steinkjer.
  • En sikrere og mer effektiv avvikling av togtrafikken, med bedre punktlighet og regularitet, når det nye signal- og sikringssystemet ERTMS settes i drift på Nordlandsbanen. Tiltaket er planlagt ferdigstilt i 2022/2023.
  • Noe redusert reisetid for togene mellom Trondheim og Steinkjer etter innføring av Rutemodell 2027, med mulighet for ny ruteplan og økt frekvens i rushtiden på strekningen Steinkjer-Melhus.   
  • Redusert reisetid for fjerntogene mellom Trondheim-Oslo med om lag 15 minutter i 2024 og ytterligere om lag 30 minutter i 2034. Reisetidsbesparelsen realiseres gjennom ferdigstilling av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen fram til Åkersvika ved Hamar i 2024 og til Lillehammer i 2034. Reisetiden for fjerntogene mellom Oslo og Trondheim er i dag på om lag 6,5 timer.

Vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet i Trøndelag 

Satsing på vedlikehold og fornyelse av dagens infrastruktur er helt avgjørende for å oppnå en driftsstabil jernbane. Passasjerenes tillit til toget er avhengig av at togene kommer og går når de skal.

Over lang tid har vedlikeholdsetterslepet i infrastruktur økt. Først de siste årene har forfallet blitt redusert, og den positive utviklingen skal videreføres. I den tolvårige planperioden legges det opp til å redusere vedlikeholdsetterslepet på det norske jernbanenettet med om lag en tredjedel sammenliknet med dagens nivå. Dette betyr at driftsstabiliteten i jernbaneinfrastrukturen i Trøndelag også skal bli bedre, i form av bedre punktlighet og regularitet.

Tiltak for godstransporten kan gi positive effekter for persontransporten

I 2018 ferdigstilles arbeidene med å forlenge krysningssporene på Kvam og Ler på Dovrebanen. I løpet av planperioden legges det opp til å bygge nye eller forlenge eksisterende krysningsspor på Nordlandsbanen, Dovrebanen og Rørosbanen. Krysningssporene skal i første rekke bidra til å øke kapasiteten for framføring av gods, men kan i tillegg gi positive effekter for persontogtilbudet i Trøndelag. Krysningssporene kan gi mulighet for å øke persontogtogtrafikken, eller gjøre det enklere å få togene i rute igjen etter driftsforstyrrelser. 

Likeledes kan tiltak som i første rekke gjennomføres for å legge til rette for et bedre persontogtilbud i Trøndelag, gi redusert framføringstid og økt kapasitet for godstransporten.